Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

До КФН: Становище във връзка с предложен на обществено обсъждане проект за Кодекс за застраховането

Не съм само голословна. Защото резултати се постигат с действия!

Текстът по- долу официално пратих срещу входящ номер на регулатора. Не мога да съм сигурна, че ме чете на броко-то :) Пък и това е официалния ред. Знам също така и позициите по този въпрос на част от другите пазарни участници. Например такива, за които обосновано може да предположи, че имат комерсиален интерес да няма уеб сегмент по гражданска отговорност.

Приятно четене!

Уважаеми Господа,

В качеството си на потребител на застрахователна услуга, с настоящето изразявам съображенията си против предвиждана в проекта на Кодекс за застраховането, забрана за сключване на застраховка гражданска отговорност от разстояние. Считам, че въвеждането на ограничението с чл. 322, необосновано ще затрудни дистрибуцията на задължителна застраховка, ще ограничи достъпа на потребителя до застрахователна услуга, ще намали прозрачността при предлагането на застраховката, ще стимулира концентрацията на пазара, ще влоши рентабилността на застраховката за предлагащите я застрахователи и ще отдалечи българският застрахователен пазар от нормалните европейски практики.

1. ПОЛИЦАТА ПО ЗАСТРАХОВКА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ ВЕЧЕ Е ЕЛЕКТРОНЕН ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ДОГОВОР.

Това е факт с въвеждането на ЕИСОУКР. Издаването на договор е в реално време от информационна система на застраховател при задължителна комуникация с информационната система на Гаранционния фонд. Застраховката се приема за сключена и покритието по нея е валидно, ако информацията за това фигурира регистъра на Гаранционния фонд. Данните за което са публично достъпни през страницата на Гаранционния фонд или информационната система на Министерство на вътрешните работи. Не едно са и съдебните решения в подкрепа на това определение. Физическият носител (принта на полицата) или други удостоверения за наличие на застраховка (каквито са стикера, а при задължителния териториален обхват и зелената карта) предоставят само допълнително удобство за клиента, но не са условие, променящо валидността на застраховката.

При сключването на застраховка гражданска отговорност чрез посредник, той действа въз основа на възлагане и от името на клиента. Не една са застрахователните компании, които генерират защитен електронен договор (включително и електронно подписан), който не може да бъде променян от посредника извън системата ЕИСОУКР.

Законът за предоставяне на финансови услуги от разстояние &1 т.2 от Допълнителните разпоредби определя средство за комуникация от разстояние като всяко средство, което може да се използва за предоставяне на услуги от разстояние, без да е налице едновременното физическо присъствие на доставчика и на потребителя. Тази дефиниция обхваща и предоставянето на финансови услуги през интернет.

Считам, че с въвеждането на забрана за предлагане на гражданска отговорност чрез интернет изкуствено изважда сключването на електронни застрахователни договори извън средата в която са създадени.

2. СКЛЮЧВАНЕТО НА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ Е ВЕЧЕ ТРАДИЦИОННА ПРАКТИКА ВЪВ ВСИЧКИ ЕВРОПЕЙСКИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПАЗАРИ.

Предлагането на сравнение на цени и сключване за застраховки от разстояние и по- специално през интернет е феномен, който драстично промени Европейския застрахователен пазар в последното десетилетие. Между 14% и 70% от автомобилните застраховки в западно европейските страни (Великобритания, Германия, Италия, Испания и Франция) през 2011г. са сключени през интернет. За Германия например потвърждението за наличие на полица с номер е достатъчно дори за регистрация на автомобил. На повечето пазари физическият носител на застраховката се получава от потребителя със закъснение от седмици.

Българският застрахователен пазар не е изолиран от влиянието на тенденциите в развитите пазари. Свидетели сме на възникването на редица интернет страници за сравнение на цени на застраховки. Факт е, че те са предимно за застраховка гражданска отговорност. Основната причина за това е структурата на търсенето. 40% от всички продавани полици са от задължителната застраховка. В честия случай това е единствения продукт, който купува средно статистическия български гражданин.

Считам, че въвеждането на изкуствени бариери за предлагане на гражданска отговорност през интернет, без рационални икономически мотиви, отдалечава българският пазар от нормалната европейска практика.

3. ПРЕДЛАГАНЕТО НА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ ДАВА ДОСТЪП ДО ЕДНАКВА ПО КАЧЕСТВО ЗАСТРАХОВАТЕЛНО- ПОСРЕДНИЧЕСКА УСЛУГА НА ВСЕКИ ПОТРЕБИТЕЛ НЕЗАВИСИМО ОТ НЕГОВОТО МЕСТОЖИВЕЕНЕ.

Разнообразието в предлагането на застрахователни услуги е право пропорционално на големината на населеното място в което живее на потребителя. Доста застрахователи нямат представители или офиси в малките и средни населени места. Причината е във високия разход за създаване на собствена клонова мрежа.

Конкуренцията между брокерите поддържа по- високо ниво на експертиза в големите градове. В останалите населени места изборът на потребителя е ограничен до малко застрахователи и няколко посредника.

Предлагането на застраховка гражданска отговорност през интернет дава достъп на всеки потребител до еднаква по качество и обхват застрахователна и посредническа услуга, независимо от неговото местоживеене. Това съображение е изключително важна за задължителни застраховки, при които потребителят не може да се откаже, поради нежелание да ползва различна по качество или цена услуга. Считам, че въвеждането на ограничение за сключване на застраховки гражданска отговорност от разстояние ще създаде необоснована дискриминация в правото на достъп на потребителите до застрахователни услуги.

4. ПРЕДЛАГАНЕТО НА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ ЗАЩИТАВА ПРАВАТА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Като задължителна застраховка сключването на гражданската отговорност е облекчено от редица технологични особености, като изискването за попълване на предложението за застраховане. Няма застраховател обаче, при който цената на покритието да не зависи от декларирани от кандидата за застраховане обстоятелства.

Без наличието на средство, чрез което декларацията да бъде осъществена от потребителя, съхранена и предоставена на застрахователя, предоставянето на съществени за оценка на риска обстоятелства опира до субективната преценка на посредника. Отговорността от неговите решения обаче е изцяло на потребителя. Физическата продажба на гражданска отговорност не предлага каквито и да е механизми за защита на правото на потребителя сам да прецени и декларира познатите му обстоятелства за които застрахователят задава изричен въпрос.

При продажбата на гражданска отговорност през интернет това вече е факт. Потребителят разполага с достатъчно време да се запознае, декларира сам и провери обстоятелства които имат значение за цената на полицата. Като предоставената декларация е достъпна и може да бъде проверена от потребителя или застрахователя.

Считам, че въвеждането на ограничение за продажба на гражданска отговорност през интернет ще лиши потребителя от правото сам да декларира съществени за оценката на риска обстоятелства.

5. ПРЕДЛАГАНЕТО НА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ СТИМУЛИРА ДЕКОНЦЕНТРАЦИЯТА НА ПАЗАРА, А ТОВА СНИЖАВА ЦЕНАТА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНАТА УСЛУГА.

Интернет е незает канал за дистрибуция. Той дава равни възможности на всички пазарни участници, на конкурентен принцип, да търсят интереса на потребителя. Като единствените предпоставки за успех са качеството и обема на предлаганата информация. За разлика от уеб среда, при физически продажби достъпът на потребителя до застрахователна услуга е право пропорционален на броя офиси, наети директни или „квази“ служители. А колкото по- голяма клонова мрежа има брокера, толкова по- високи са капиталовите изисквания за появата на нов негов конкурент.

Считам, че въвеждането на ограничения за допустимите канали за дистрибуцията на гражданска отговорност, поставя икономически необосновани нови бариери за конкуренцията в сегмента.

От друга страна размерът на мрежата за дистрибуция дава спекулативни възможности на допълнителни финансови изгоди за сметка на застрахователя. Небезизвестен факт е разликата достигаща до над 100% в получаваните възнаграждения между малки и големи брокери. Допълнителните, дори необвързани с реализирани продажби, финансови стимули които се налага да плаща застраховател за да бъде допуснат до брокерската търговска мрежа и т.н. Като колкото по- голяма е дистрибуционната мрежа на брокера, толкова по- висок разход плаща потребителя за ползването на застрахователна услуга.

Въвеждането на ограничения за допустимите канали за дистрибуцията на гражданска отговорност е предпоставка за извличане на икономическа печалба от предлагането на продукта. Този спекулативен доход ще бъде пренесен в изкуствено завишаване на премията или ще понижи рентабилността на продукта за застрахователя.

6. ВЪВЕЖДАНЕТО НА ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ДОПУСТИМИТЕ КАНАЛИ ЗА ДИСТРИБУЦИЯТА НА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ ЩЕ ОГРАНИЧИ ПРОЗРАЧНОСТТА ПРИ ПРЕДЛАГАНЕТО НА ЗАСТРАХОВКАТА.

Не предлагането на сравнение на цените за гражданска отговорност през достъпен за всеки потребител канал, създава възможност за икономически нерационално разграничение между застрахователите, спекулативно ограничаване на информацията свързана с предлагането на застраховката, подвеждащо представяне на условията при които тя се купува или други нелоялни търговски практики.

Предлагането на гражданска отговорност през интернет единствения възможен начин да се противодейства на тези взаимно допълващи с тенденции. Въвеждането на изрична забрана ще задълбочи концентрацията на пазара, ще увеличи разхода на потребителя за ползване на услугата и ще създаде широки възможности за нелоялни търговски практики.

7. ПРЕДЛАГАНЕТО НА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ ЧРЕЗ СРЕДСТВА ЗА КОМУНИКАЦИЯ ОТ РАЗСТОЯНИЕ ПОДОБРЯВА ФИНАНСОВА ГРАМОТНОСТ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Интернет страниците за поръчка на гражданска отговорност отдавна не са само съвкупност от интерфейси за генериране на цени. Привличането на вниманието на потребителя изисква споделяне на информация за характеристиките на застраховките, съдействие по потребителски казуси, коментари на новостите на пазара или предложенията на застрахователите.

Въз основа на предоставената информация за застраховката, в уеб среда потребителят може да прецени в аванс експертизата на посредника, предлагащ услугата. Факт който трудно може да намери съпоставка при присъствени продажби.

Всичко това генерира вторични ползи за потребителя на застрахователна услуга. Убедено мога да твърдя, че постигната ефективност в потребителското ограмотяване за застраховка гражданска отговорност през вече съществуващи страници за сравнение на цени многократно надвишава публично финансираната алтернатива (tvoitefinanci.bg). И ефектът е резултат на естествени пазарни механизми и се постига без никакъв разход на публични средства.

Ограничението за сключване на застраховка гражданска отговорност от разстояние ще обезсмисли икономическите мотиви за поддръжка и разработка на информационно съдържание във връзка със застраховка гражданска отговорност. А това многократно ще оскъпи създаването на финансова грамотност в потребителите на застрахователи услуги.

8. КОНКУРЕНЦИЯТА МЕЖДУ ЗАСТРАХОВАТЕЛИТЕ СЕ ИЗМЕСТВА ОТ ЧИСТО ЦЕНОВА И КЪМ КАЧЕСТВЕНА ДИФЕРЕНЦИАЦИЯ.

Гражданска отговорност е хомогенен продукт. Възможностите за неценова конкуренция са изключително ограничени. Разпространението на информация, посредством сравнение на цените на застраховките, за възможните частични разширения на покритието например по застраховка гражданска отговорност е причина в последните години застрахователите да предложат различни вариации на покритието само за съседни страни или периоди, по кратки от валидността на полицата, преференции при подновяване на полица, кръстосани продажби и т.н.

Ограничението за сключване на застраховка гражданска отговорност от разстояние ще обезсмисли икономическия мотив за поддръжка и разработка на страница за сравнение на цени. А липсата на надежден инструмент за сравнение ще ограничи стимулите за неценова конкуренция между застрахователите.

В заключение.

Гражданската отговорност е задължителна застраховка. В обществен интерес е тя да се купува. Административното задължение за това е нормативно определено. Разнообразието в средствата за дистрибуция прави изпълнението на това задължение по- лесно и евтино за потребителя. Силно се надявам представените от мен аргументи да провокират допълнителна дискусия и предвижданото ограничение за сключвате на гражданска отговорност през интернет да бъде променено.

С уважение

Надежда Минкова

Броко коментари