Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Професия: Застрахователен брокер

или просто демо на моето по- сериозно аз от преди година:) Застрахователното посредничество е сред популярните, широко разпространени и твърде често противоречиво възприемани дейност. Квалификацията „посредник” варира с широки граници, от техническо съдействие за сключване на (обикновено задължителна) полица, през познаване на определен или група застрахователни продукти до професионален риск мениджмънт. Дори и анормална подобна хетерогенност е непълно естествена. ПазарътПоследните години са период на интензивно развитие на застрахователния пазар. Средният прираст за 2007г. на премийния приход е 17%. Като тази тенденция е устойчива. Тя е породена от няколко (и не само) съпътстващи факта- развитие на реалния сектор и неговата рискова експозиция, експанзия на външни вложения и свързания с тях внос на ноу- хау и изисквания по отношение на управлението на риска и не на последно място по- високите стандарти към застрахователно покритие породени от членството на страната в ЕС. Предпоставките за появаЗастраховането е сложен, многоаспектен и интересен бизнес. То съчетава традициите и обичайте на няколко вековна история с възможностите на съвременните техники за управление на риска, финансовия инженеринг и капиталовите пазари. Нещо повече застраховаеми са широка гама рискове, свързани с различни стопански, социални или лични дейности, имущества, отговорности… Паралелно с това в рамките на една продуктова категория отделните компании твърде често предлагат повече от една възможности за покритие, вариращи от предефинирани пакети рискове до свободата за индивидуален дизайн на полицата. Всичко това прави избора на застраховка труден, а вероятността за избор на неоптимално покритие- висока. Застрахователният посредник е това междинно звено, което свързва потребностите на отделния клиент с възможностите на пазара. По агрегатни данни на КФН обаче приблизително една трета от премийния приход се реализира чрез външни за застрахователните компаниите, посредници. Паралелно с това процента на застрахователно проникване- 3% (общ показател за потенциала за развитие на пазара) е сравнително нисък (при средно 10% за еврозоната), като определени продуктови линии, като имуществено застраховане, застраховки на отговорности и животозастраховане (почти 70% от премийния приход е генериран от автомобилно застраховане- гражданска отговорност и каско) са силно подценени по отношение на търсенето. Всичко това предполага огромни възможности за развитие. Конкуренцията Пряк резултат всички тези тенденции е нарастващият брой лицензирани застрахователни посредници, към момента са 245. Пазарът е силно разпръснат, при 30% пазарен дял на водещите пет посредника. Конкуренцията е недостатъчна, като основен акцент се поставя върху количеството на предлаганите продукти, а не върху качеството на посредническата услуга. За нас експанзията на нови пазарни участници обаче е нетрайно явление. Без диференциация по отношението на качеството в предлагането на „Всички видове застраховки!”, успеха на пазарното присъствие дългосрочен план е малко вероятен. Ето защо ние не предлагаме застраховки, а възможностите на цял един пазар. За нас застрахователното посредничество не е само аквизицияУспеха на застрахователния посредник се базира на доброто познаване на дейността и изискванията клиента, доверието, трайността на изградените отношения и удобството при използването на професионална консултантска услуга. Посредника е не търговец, който продава застраховки, а консултант и доверен съветник, който защитава интересите на застрахованото лице през целия на валидност на полицата. Нашата силаЗа разлика от повечето посредници на пазара, в работата си поставяме акцент върху „тежките” застрахователни покрития- имуществено застраховане, застраховки на строително – монтажни и финансови рискове, животозастраховане. Нашите предимстватаОпитваме да наложим по високи стандарти към качеството на посредническата услуга, като представяме на нашите клиенти възможност да „изнасят” избрани или всички бизнес процеси, свързани със застраховане. А това означава предоставяне на всички услуги, свързани със застрахователна дейност, сред които: пълен анализ на рисковата експозиция, определяне на потребностите от застрахователна защита и оценка на рентабилността от поддържане на отделните видове застраховки, детайлно проучване на застрахователния пазар за всеки търсен вид покритие, договаряне на индивидуални условия със застрахователя, съответстващи най- добре на индивидуалните потребности и спецификата на покриваните рискове, сключване на застраховки, администриране на застрахования портфейл и плащанията, преструктуриране на покрития, ликвидация на щети (подготовка на необходимите документи, предявяване на искове пред застрахователя, активен мониторинг на предявените искове, периодична отчетност за състоянието на застрахования портфейл (на избрана от клиента база- дневна, седмична, месечна, годишна или при поискване) в одобрен от клиента формат, прогнози за необходимите бъдещи застрахователни покрития и тяхната стойност, прогнози на очакваните плащания по предявени искове и др.Паралелен сегмент, в който работим активно е интегрирано предлагане на застрахователната услуга, с други близки или свързани посреднически услуги предимно в сферата на недвижимите имоти. Такъв подход е популярен и работи ефективно в редица развити пазари. В много случай той е предпоставка и необходимо условие за по- добро пазарно проникване и по- тясна връзка с избраните целеви групи. У нас потенциала на тази възможност все още не е експлоатиран напълно. Нашите планове за развитиеЗастрахователният посредник има уникалната възможност да познава добре и двете страни в застрахователното отношение, както възможностите на пазара, така и изискванията на търсенето и развитието в потребностите от застрахователна защита. Ето защо в краткосрочен период- до една година, ще включим в продуктовата гама на компанията услуги свързани разработка на нови продукти, пазарни проучвания, риск мениджмънт и управление на проекти, предназначени за застрахователни компании.

Броко коментари