Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Каква е разликата между застрахователен брокер и застраховател ?

На застрахователният пазар има четири вида участници: застрахователи, брокери, агенти и потребители (клиенти) на застрахователни услуги.

Кой какво прави и с каква цел е на пазара?

Застрахователи

Застрахователите са компании, които предоставят застрахователи услуги. Това означава създават продукти (застраховките), събират премия и се ангажират при събитие да обезщетят застрахованите за претърпените вреди. Основната дейност на застрахователите е да носят риск. Това се изразява с поемане на ангажимент към клиента, той да бъде обезщетен при събитие срещу платената от него премия. Извършването на застрахователна дейност е обект на лицензиране и непрекъснат надзор от страна на Комисията за финансов надзор.

Брокери

Брокерите са посредници. Те са самостоятелни юридически лица.

Брокерът е търговец. Той продава застраховки, от името и за сметка на застраховател. Може да работи с една, повече или всички застрахователни компании на пазара. Извършването на брокерска дейност е обект на лицензиране и непрекъснат надзор от страна на Комисията за финансов надзор.

Застраховането е специфична дейност, със собствени правила и терминология, а застрахователните договори (застраховките) в повечето случаи се описват с клаузи от по няколко страници. За да изберете адекватен продукт и компания е необходимо да познава застрахователната теория, нормативната уредба и спецификата на предлаганото от различните застрахователи. Това изисква усилия и време.

За да избегнете това неудобство можете да ползва услугите на брокер. Брокерът познава пазара и продуктите на него добре, и може да предложи точното решение Вас според Вашите изисквания. За всяка застраховка той може да предложи оферта от всички компании, с които работи.

Брокерът сключва вашата застраховка само ако изрично му го възложите. На практика вие го наемате да работи за Вас за целите на Вашата застраховка. В замяна на това доверие, той е длъжен коректно да защити Вашия интерес.

Услугата на брокера е безплатна! Цените по тарифи за застраховките са едни и същи, независимо от къде се купуват.

Агенти

Агентите са търговци на застрахователя. Те могат да предлагат застраховки само да една компания от общо застраховане и една по животозастраховане. Агентите не се лицензират, а само се регистрират. Отговорност за тях носи застрахователя за когото работят.

Броко коментари