Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

КФН отсече „Гражданската отговорност се прекратява с изземване на удостоверенията"

Честно казано не съм предполагала до къде може да стигне регулатора. Sky is the limit, guys! Така, защото отговорът на подадения от мен сигнал е възпитаник на Лондон Бизнес Скуул.

Казусът около точно тая гражданска отговорност

Винаги съм се дразнела от практиката на някои застрахователи при опит да се прекрати полица да ми искат оригинала. Донякъде може да има правно основание за това някъде във времето на химизираните бланки. При тях колкото и да не се набива на очи първоначално, договорът за застраховка се сключва в един екземпляр. Това което остава в компанията е копие. При всички други случаи обаче, както загатва ЗЗД споразуменията се развалят така, както са били сключени или по друг начин, ако това е предвидено в закон. Като за надзора казано: Ако са писани подписвани, не може с дума да се отречеш от договор.

Та, откакто махнаха химиите по гражданска отговорност, ги правим по два екзепляра поне, напълно еднакви, които след като бъдат украсени с химикал от двете страни правят чудото принта на бял лист да се нарече договор.

Та искам да прекратя полица. Имам право, щото собственикът е нов, застрахователят не отказва, но поставя прекратяването под условие да си върна моя екземпляр от договора и стикера. Запъвам се като магаре на мост и искам поне анекс или колата да изчезне от регистъра на Гаранционния фонд. За безсмислието да стържа стикера няма да говоря. Нещата увисват, представител на застрахователя ме напъти по телефона да си гледам другата работа. И покрай толкова старание на надзора да опази правата на потребителя, допуснах че може да са ми решение. Драснахме с потребителя едно мейлче с точно този текст

Уважаеми Господа,

С настоящето Ви уведомявам за некоректна практика на ЗК Олимпик Клон България.

На 28-08-2014 купих автомобил, застрахован по гражданска отговорност в ЗК Олимпик с полица ********. В срок от два дни уведомих застрахователя за промяната на собствеността и тези обстоятелства бяха отразени в допълнително споразумение към полицата ми. След анексиране на договора, се възползвах се от правото ми по чл. 263, ал. 4 и уведомих застрахователя, че искам да прекратя сключената застраховка. В искането си за прекратяване, посочих и банкова сметка на която да бъде върната частта от премията за неизтеклия, но платен срок на полицата.

Чрез обслужващият ме брокер, бях уведомен да представя и копие на лична карта за да ми бъде възстановена сумата. След изпълнение и на това указание, застрахователят постави прекратяването на застраховката под условие да върна оригинала на полицата и стикера, залепен към времето на придобиване на превозното средство, на предното стъкло. Прилагам ви полученото писмо от застрахователя.

Оспорих по телефона практиката на застрахователя с мотив, че

  • Договорите се прекратяват по начинът по който са сключени. Т.е. валиден двустранен писмен договор би следвало да бъде прекратен с подписване на допълнително споразумение, а не чрез изземване. Служител ми обясни, че техните условия не зависят от моите желания и, че това е единствената възможност да бъде прекратена полицата. Получих и пояснението, че те са единствените на пазара които връщат премия по гражданска отговорност.
  • Прекратяването на договора не може да бъде поставяно под условието на изпълнение на изисквания за връщане на премията. Връщането на премията е следствие, а не необходимо условие за прекратяване на сключен договор.

Стикерът, показващ наличие на валидна застраховка, не е част от договорът ми със застрахователя. Прекратяването на полицата не може да бъде поставено под условие за връщане на издадено стандартизираното удостоверение. Нещо повече удостоверението за наличие на полица е за еднократна употреба и веднъж поставено на предното стъкло не може да бъде премествано, без да бъде нарушена целостта му.

Считам, че с практиката си застрахователят необосновано затруднява упражняването на права, предоставени ми от Кодекса за застраховане и неправомерно бави прекратяването на сключения от мен договор.

С малко думи питам: Защо като имам право, дадено ми от Кодекса за застраховане, упражня го с писмено уведомление до застрахователя, той не ще да направи нищо, а ме разиграва?

И за моя радост „точно по сроковете“ на АПК разбрах. Качвам го, отговорът е обстоятелствен, а и най добре се черпи истината от оригинал.

От отговора разкрих следните

Истини за гражданската отговорност

Имам право да прекратя договора, но това не поражда задължения за никого.

Както може да се допусне, а и съм го изписала, преди да сигнализирам за въпросната практика любезно и писмено съм упражнила правото си по чл. 263, ал. 4. Това обаче не поражда каквито и да е задължение за застрахователя. Видно от регистъра на Гаранционния фонд превозното средство все още е с 2 валидни полици. А познаващите решенията на ВАС знаят, че докато свети колата на сайта на ГФ договор има, задължения на застрахователя да плати при щета също.

Полицата Е удостоверение за наличие на сключена застраховка, а не договор.

Ако и нещо друго е разписано в нормата, то не бива да се чете. Кодекса с чл. 184 е без значение, защото има и чл. 261.

Чл. 184. (1) Застрахователният договор се сключва писмено във формата на застрахователна полица или на друг писмен акт.

Чл. 261. (1) Наличието на застрахователен договор за задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите се удостоверява със застрахователна полица и знак, който се издава от Гаранционния фонд. Застрахователната полица по изречение първо е бланка под отчет с поредна номерация, която се отпечатва по реда, установен от Министерския съвет за отпечатване на ценни книжа.

Тук аспектите са два.

  1. Кое точно е договор, в обичайното му разбиране на няколкостранно писмено споразумение между две или повече страни.
  2. Как се удостоверява наличието на договора. И по- важното чия работа е това?!

Съдейки по отговора полицата не трябва да е договор, а просто удостоверение за наличие на такъв. Е защо тогава се пописва от двете страни?! Ако едната удостоверява че тям някъде има някакъв договор, що и е на другата да се съгласява?! И по важното къде ми е договора за застраховка тогава?!

Работа ли е на застрахователя да се занимава с контрол върху раздадените удостоверения за наличие на гражданска отговорност? Не намирам място в което да са го разписали. Чл. 253 щедро е възложил сходна функция на Министерство на транспорта и това на вътрешните работи, но само за наличие на договор, но не и за валидността на удостоверяващите го документи. Защо нормотворецът е пропуснал да върже застрахователя с контрол върху разпространението само на валидни удостоверения за наличие на застраховка?!

Между другото не пречи с указание да се примолят всички застраховани при прекратяване поради не плащане да върнат пакета удостоверения обратно към компанията издател. Така няма да се лъжем по пътищата и да застрашаваме интересите на трети лица.

Няколко странен писмен договор се прекратява с изземване на удостоверенията за него

Значи договора за застраховка не е ясно какво е точно, но има няколко белега- безналичен и няма възможност да бъде материализиран по какъвто и да е начин. 17 компании съм днешна дата оперират в нарушение на чл. 184.

Единственият начин да се прекрати безналичен и нематериализируем договор е да се изземат удостоверенията, че такъв има. Е като е така, що не драснаха една дума за това в новата наредба 24 (извинете 49).

Като ти искат стикера, върни контролния талон

Новата Наредба 24 (Извинете 49) потвърждава, че стикерът е за еднократна употреба. Това съм длъжна да го знам, защото непознаването на закона е оправдава неговото неспазване, че като ми иска застрахователя стикера трябва да върна контролния талон. Вината си е моя, застрахователят може да говори каквото си поиска и с каквато точност на изказа прецени.

Няма за изпадам в по- дребни детайли. Фактът от цялата комуникация е един.

Каквото и право да е дадено на потребителя на застрахователна услуга с нормативен акт, винаги може да получи оплетено и немотивирано обяснение от отговорна за опазването му институция, че е не го е разбрал добре.

Броко коментари