Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Ще изпревари ли контрола управлението в ЕИСО нещото?

Хората са казали: „Внимавай какво си пожелаваш!“.

Като се случи системата за електронни полици, не изпусках повод са се пошегувам с акронима. Но ето на стигнахме до нова версия на Кодекса за застраховане. Между друго днес е последния ден, в който тези за които застраховането е професия, а не занаят, могат да поговорят на Министерство на финансите. Общественото обсъждане се пренесе там. Та, да споделя и аз „входящи“ мисли.

Ще изпревари ли контрола управлението в ЕИСО нещото?

КФН преосмисли начина по който забранява предлагането на гражданска отговорност в интернет. Видно е от еволюцията във версията на Кодекс, която престоява в МинФин. Не е в грешна посоката, но не е по точния начин. И крайния резултат е още по объркан от сегашния кьопав регламент. Нямам представа дали наистина натам са гледали или просто не им се е получил добре първоначалния замисъл, но с тази версия ситуацията е по- оплескана и за мен, и за двете момчета (едното от които високо) и за всички останали.

Основният проблем е, че гражданската отговорност Е електронен договор

Той се сключва чрез средства за комуникация от разстояние. Сключването се удостоверява в реално време от обща за пазара, легитимна институция също, чрез средство за комуникация от разстояние.

Това е факт с въвеждането на Единна Система за Оценка, Управление и Контрол на риска (ЕИСОУКР) с Наредба 42 от 2011г. Издаването на договор за застраховка гражданска отговорност е в реално време от информационна система на застраховател, при задължителна комуникация с информационната система на Гаранционния фонд (ГФ). Номерът на застраховката се предоставя от ГФ и сключването на договора, включително срок и застраховател и други, се удостоверява с визуализация на специализирана и публично достъпна страница, поддържана от ГФ.

- И?

Тъй като Кодексът за застраховане не предлага изрична забранителна формулировка, сключването на договор за застраховка ползва и общите разпоредби на Закона за задълженията и договорите. Чл. 14 от него указва, че договорът е сключен в момента в който приемането на предложението достигне у предложителя. Факт който предложителят удостоверява чрез ГФ, който от своя страна визуализира публично информацията на адрес http://eisoukr.guaranteefund.org

- Уф!

Потвърждението за наличие на сключена застраховка от Гаранционния фонд е безусловно. То не е поставено под допълнителни условия, като например сключването да е валидно само и едновременното при присъствие на служител на застрахователя и застраховащия в едно помещение.

- Сега пък за един текст?!

По същина, вече изградената технологична инфраструктура и нормативна уредба, договорът за застраховка гражданска отговорност Е електронен документ. Той е текстово съдържание, представено в цифрова форма, преобразувано чрез общо приет стандарт (ISO стандартизиран файлов формат pdf), кой може да бъде възпроизвеждан многократно и не може да бъде променян, не само без съгласието на страните, но и извън системата ЕИСОУКР. Не една са застрахователните компании, които добавят и допълнителна идентификационна защита към създадения електронен документ (четете го подпис).

-А?!

При сключването на застраховка гражданска отговорност чрез посредник, той действа въз основа на възлагане и от името на клиента (чл. 301 на проекта). Сключването на полица е при същите нормативни правила и чрез същата технологична инфраструктура. Посредникът обаче е трето лице, което не е страна по договора за застраховката. Той действа от името на потребителя и чрез средство за комуникация от разстояние сключва договор със застрахователя.

От гледна точка на потребителя, застраховка гражданска отговорност, сключена чрез посредник е договор, сключен чрез средство за комуникация от разстояние.

- Ай!

Едновременното присъствие на посредника и застрахованото лице в едно помещение, не ограничава потребителя от правото му да иска прекратяване договора в предвидените от Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние, срок от 14 дни.

- Бах!

Физическият носител (хартия например) или други удостоверения за наличие на застраховка (каквито са стикера, а при задължителния, според сегашните разпоредби, териториален обхват и зелената карта) предоставят само допълнително информационно удобство за застрахования, но не са условие, променящо момента на сключване или валидността на застраховката.

- Стига, бе!

Законодателят не е предвидил специфични изисквания към носителя, на който следва да бъде предоставяна полицата на клиента. В обичайния случай той е обикновен бял лист с формат А4. От правна гледна точка печатът, който получава клиента на хартия е копие, на вече сключен и удостоверен като такъв от Гаранционния фонд, договор. Застраховка гражданска отговорност, принтирана на тоалетна хартия е също толкова валиден договор, колкото всеки друг. Ако бъде компрометирана удостоверителната функция на регистъра на Гаранционния фонд, със забрана за сключване от разстояние и при липса на защитени бланки (например съществуващият през миналия век, режим на бланки под строга отчетност) потребителят ще бъде изправен през невъзможността да разграничи реален застрахователен договор от обикновен принтиран текст.

- Е-е-е-е-е……

В много редки случаи потребителят на застрахователна услуга има достъп до оригинала на договора си за застраховка гражданска отговорност. Масова практика е той да разполага с копие от него на хартия. Вероятно с тази презумпция , проектът на Кодекс предвижда задължения за изпълнение на поети ангажименти от страна на застрахователя в чл. 344, дори и при липса на оригинал. Единственият надежден източник на гаранция, че сключен договор съществува е регистъра на Гаранционния фонд. Ако неговата удостоверителна функция бъде компрометирана с въвеждане на забрана за сключване на гражданска отговорност от разстояние, то потребителят ще бъде лишен от единствената си защита, че принтираният текст върху бял лист текст е договор за застраховка.

- И к’во излиза?

Въвеждането на изрична забрана за сключване на гражданска отговорност чрез средства за комуникация от разстояние поставя парадоксални бариери за достъпа на потребителя до задължителна застрахователна услуга. Накърнява правата му, предоставени от други закони и го лишава от възможността да ползва посредническа услуга при сключването на застраховка гражданска отговорност. Няма и рационални основания, удостоверителната функция на вече изградената и работеща система ЕИСОУКР да бъде компрометирана с въвеждане на изискване за присъствие на застрахования в общо помещение с оторизиран да сключва договори представител на застраховател при издаване полицата. - ……

Как контрола да не изпревари управлението в ЕИСО нещото?

Броко коментари