Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

оплаквам се само аргументирано!

Изпратено до КФН.През 2007г. сключих застраховка живот свързана с инвестиционен фонд със ЗД КД Живот АД. С мое съгласие полицата е сключена с клауза за индексация. Според чл. 20, ал. 2 от Общите условия на застраховката, индексацията е „базирана на” нарастването на Индекса на потребителските цени през изтеклия едногодишен период. На 17.06. 2008г. получих писмо от застрахователя, с което ме уведомява, че сключеният от мен договор е индексиран с 14,52%. Изпратих мотивирано искане до ЗД КД Живот АД с което изисках новите параметри (премия и застрахователни суми) по договора да бъдат формализирани с издаването на добавък към сключената от мен полица. Получих отказ от застрахователя с аргумент, че „хипотезата за индексация” на договора не предвижда издаването на добавък.Считам, че подобна практика ощетява интересите ми на потребител на застрахователната услуга! Твърдението ми се основава на няколко съображения:Чл. 20, ал. 2 от общите условия на застраховката определя процента на индексация като „базиран на” промяната в Индекса на потребителските цени. Въпреки изискванията на чл. 186, ал. 5, т. 5 от Кодекса за застраховане договорът не формализира ясно и недвусмислено с кой индекс на потребителските цени е обвързана индексацията, официалния източник на неговото публикуване, методиката за определяне или функционалната зависимост съдържащи се в понятието „базиран на”. Т.е. при подписаните от мен условия процента на индексация не е определен или определяем.Според избраната от мен тарифа, застрахователната сума по основно покритие е равна на 100% от записаната по полицата премия. Посочената в писмото до мен от ЗД КД Живот АД гарантирана сума по основно покритие след индексация представлява 101% от записаната по полицата премия. Според преддоговорната информация гарантираната застрахователна сума по полицата при взаимни застраховки може да бъде равна на 60%, 70%, 80%, 90% или 100% от записаната премия. Следователно с писмото си до мен застрахователя косвено ме уведомява, че едностранно променя тарифата, която съм избрала и при която съм била приета за застраховане. Нещо повече с отказа си да издаде добавък към сключеният от мен договор ЗД КД Живот АД изрично отказва противоречащите на подписваческите му правила условия да бъдат формализирани като специално условие към сключения от мен договор. Според чл. 20, ал. 6 от общите условия на застраховката индексацията на премията води до нарастване на застрахователната сума, „базирано” на възрастта на застрахования, пола и остатъка от срока на полицата. Новата тарифа, при които застрахователя променя договора, показва, че с нарастването на възрастта на застрахованото лице, се завишава и гарантираната сума при покритие на риска смърт. Т.е. функционалната връзка „базирано на” обвързва премията/ застрахователната сума и възрастта в необичайната за животозастраховане посока.От друга страна рисковата премия, която застрахователя текущо удържа от инвестиционна ми сметка по полицата според чл. 18, ал. 5 от общите условия на застраховката, е върху договорената сума при смърт. Т.е. с извън тарифното повишаване на застрахователната сума застрахователя ми налага разход за рискова премия (върху разликата от 100% до 101% от записаната премия) за който аз не съм изразила съгласие, не съм била информирана преди, при или след сключване на застраховката, не ми е бил известен и не би могъл да ми бъде известен въз основа на предоставената ми информация.И на последно място чл. 238 ал. 1 от Кодекса за застраховане определя задължение на застрахователя да плати при настъпване на застрахователното събитие (или на определените в полицата условия) застрахователната сума или частта от нея, определена в застрахователния договор, а не каквато и да е друга сума, съдържаща се в кореспонденцията между страните. Ако откажа да плащам по- високата премия която изисква ЗД КД Живот АД по договора, полицата ми ще бъде прекратена или покритието ограничено. Плащането на индексираната премията обаче по никакъв начин не обвързва застрахователя с индексираните застрахователни суми, тъй като те не са част от договора ми за застраховка.Съгласно Кодекса за застраховане договорът ми за застраховка е изричен и писмен. А това предполага изричната и писмена форма при неговата промяна. Нещо повече договорът ми за застраховка е съвкупност от конкретни и обвързващи страните клаузи , а не набор от хипотези които застрахователя може едностранно да тълкува.Моля за Вашето становище и съдействие.

Броко коментари