Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

И все пак гражданската отговорност ще поскъпне до 2017г. Вноската за Гаранционния фонд скочи с 41%

Решено от 09.12.2016г. Досегашните 8,50лв стават 12,00лв. Решението подлежи на обжалване в 14 дневен срок, но от появата му в Държавен вестник (не стана днес), ще плащате допълнителните 3,50лв. на полица.

За какво всъщност плащате тези 12лв.?

Гаранционният фонд управлява два парични фонда. Един за незастраховано МПС-та и друг за гарантиране на вземанията на пострадалите в случай на несъстоятелност на застраховател- наречен Обезпечителен фонд. Управляват се разделно. Финансират се и разходват средства по собствени бюджети.

Вноската за обезпечителния фонд е 1,50лв и тя по- трудно може да бъде променяна, защото е „кодирана“ в Кодекса за застраховане. За разлика от нея, тази за незастрахованите МПС-та се променя лесно. По предложение на съвета на фонда или по преценка на КФН. Какъв е конкретния източник за текущата промяна е трудно да се предположи, защото за разлика от решенията в предходни години, в сегашното липсват мотиви.

Какво говори необходимостта от 41% увеличение на вноската за незастраховани МПС-та?

В идеалния случай необходимост от този фонд за незастраховани МПС- та няма. По две причини:

  1. В идеалния случай незастраховани МПС-на просто няма няма. Това е задължение, вменено със закон, което всеки български гражданин следва стриктно да го съблюдава.
  2. В идеалния случай неизвестни извършители също няма. Защото всеки е длъжен да знае задълженията си и независимо от обстоятелствата – да ги спазва.

Идеалния случай обаче е само на теория.

Прегледът на публикуваните отчети на Гаранционния фонд показва, че независимо от по- високите плащания, той успява да поддържа относително постоянен размера на нетните си активи. Няма официална информация за състоянието през 2016г., но очакванията, въпреки по- рестриктивните условия при които фондът следва да плаща, явно не са позитивни при необходимост от 41% нарастване на годишните приходи.

Възможните източници за това са два. Невъзможно вероятен е приливът на незастраховани неизвестни МПС-та с чуждестранна регистрация. Следователно

Прогнозите за делът на застрахованите по гражданска отговорност МПС- та може би ще са по- лоши от последните три години.

С други думи- институциите не успяват да гарантират спазването на правилата, които сами създават. Правилата за движение по пътищата не се спазват, колите си се карат без застраховка и това не води до респектиращи последствия. Да припомняме ли, че с новият Кодекс глобата за липса на гражданска отговорност беше намалена от 400лв на 250лв. Което е горе долу най- много 50% над цената на полицата за леки коли. Дори и да бъдат наложени административни санкции, събираемостта (по публична информация) е драматично ниска 2-3%.

Колкото по- нисък е обхвата на задължителната застраховка, толкова по- малко приходи ще събере фонда и толкова по- вероятно да му се наложи да разходва от средствата за „незастраховани МПС-та“. В такъв контекст по- високата такса означава необосновано по- висока тежест на изрядните собственици на превозни средства. Т.е. изрядните ще плащат заради това, че институциите не успяват да ограничен неизрядните. Напълно нерационално.

Втората възможна причина са

По- високи административни разходи

Ако допуснем, че първото предположението е реалистично, при създадената организация около „автоматичната дерегистрация“, Гаранционният фонд е натоварен с драматична административна работа по изпращане на писма. При 500 000 незастраховани превозни средства, изпращането на хартиено писмо с предупреждение за дерегистрация без необходимост то да бъде получено за да влезе в сила, при себестойност от 2лв. на брой (сложете пощенска услуга, плик, хартия, човеко време за принтиране, сгъване и опаковане), означава поне 1млн. разход за кореспонденция. Представете си само да го правят по веднъж на тримесечие…

Наред с това. В течение сте на двете инициативи около гражданската отговорност. Създаване на система бонус – малус и автоматизиране на обмена на данните при издаване на полица между МВР, Гаранционния фонд и застрахователите.

Бихме поспорили за очаквания непопулистки ефектът от първата инициатива. Той ще ограничи правата на застрахователите за свободно ценообразуване, ще „наклони“ финансово целят сегмент в една посока (недостиг или свръх капитализация, в зависимост от точността на структурата на системата) и не на последно място ще даде по- високи правомощия за надзора да влияе върху всички пазарни участници.

Обменът на данни за регистрацията на превозните средства е повече от наложителен да се случи. Независимо как. Всяка версия е по- добра от съществуващата до сега.

Но все пак. 3,50лв в плюс на полица означават над 11 млн. лева допълнителни приходи годишно. Каквато и административна работа да предстои, със сигурност ще е добре финансово обезпечена.

Няма ли алтернативи повишението на вноската?!

Една работеща държавна администрация е логично да прегледа и възможните алтернативи. Близко до ума е, че от фонда за незастраховани МПС-та се плаща, защото не се спазва закона (явно е от името му). Не спазването струва поне 250лв., а това при 500 000 коли прави потенциал от 125 млн. приходи. Като забележете! Приходите са за гаранционния фонд, а разходите за … който ги събира. Но при десет кратна разлика е без значение кой ще плати разходите по събиране на глобите.

Възниква въпроса след като системата има потенциал за допълнителни приходи от 125млн., защото се предпочита варианта с повишаването на таксите?! Ами по- лесно е. И не изисква повече от едно решение на лист хартия.

По- голямата картина

С новият кодекс за застраховането Комисията за финансов надзор получи интересни правомощия върху операциите на пазара. С разпореждане на зам. председател могат да бъдат сменяни всички ключови фигури в едно дружество. Като основанията са широко разписани, включително и при заплаха на интересите на застрахованите лица.

Комисията за финансов надзор поиска повече пари за издръжка от поднадзорните. Пак само за таксите, при това в пъти повече за някой от тях. Без икономическа мотивация, просто трябват. Ще бъде въведена система бонус малус с която ще може да се дирижира целият сегмент. Гаранционният фонд ще поддържа копие на регистрите на МВР, а изрядните водачи ще плащат по- висока такса, защото тези на бюджетна издръжка не могат да контролират неизрядните.

Май е неизбежен извода за търсения ефект: Лесни приходи (щото таксите са такива, за разлика от глобите), висока издръжка, стимули за концентрация и повече контрол върху малко пазарни участници. Оставяме ви да си почетете икономикса в частта му за „ползите“ от пазарното оредяване....

Броко новини