Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Кой не иска гражданската отговорност да се продава в интернет?!

Казвам се Надя Минкова. Аз съм водещата причина всичко по този сайт да е в този вид и с това съдържание. Не мога да крия личното си недоумение от предвижданата забрана в проекта за Кодекс за застраховането, за продажба на гражданска отговорност от разстояние.

Публикуваните по- долу разсъждения са лично мои и по никакъв начин не следва да бъдат отвързвани с брокера, опериращ на страницата. Да, не им е мястото на коментарите в новините, но ми се ще да споделя впечатлението си с повече застрахователно ангажирани. И ако на някого му допадне някой аргумент, нямам нищо против да си го вземе и да го сподели с надзора.

Проектът на нов Кодекс е поставен за обществено обсъждане. Всеки е свободен да каже мнението си. Аз лично ще го направя, с аргументите по- долу. Докато прецизирам обосновката си, не пречи да стои онлайн, за да си заимства от тях всеки, който иска.

Това е проектът на нов Кодекс за застраховането

Това е общият мейлът на КФН. Не знам друг, изрично посочен за коментари при общественото обсъждане

Предвижда се въвеждането на следната забрана:

Забрана за сключване на застраховка „Гражданска отговорност” от разстояние

Чл.322. Застраховател, съответно застрахователен посредник, няма право да сключва от разстояние договор за застраховка „Гражданска отговорност”.

Eто така виждам нещата аз.

Пречи ли на някого гражданската отговорност в интернет?

Предлагането на сравнение на цени и сключване за застраховки от разстояние и по- специално през интернет е феномен, който драстично променя Европейския застрахователен пазар в последното десетилетие. Между 14% и 70% от автомобилните и имуществени застраховки в западно европейските страни (Великобритания, Германия, Италия, Испания и Франция) от 2011г. насам са сключени през интернет. Непосредствените ефекти от навлизането на този канал за дистрибуция на застрахователния пазар са подобряване на информираността на потребителя на застрахователни услуги, засилване на конкуренцията между застрахователните компании и ограничаване на разходите по аквизиция.

Българският застрахователен пазар не е изолиран от влиянието на тенденциите в развитите пазари. Свидетели сме на възникването на редица интернет страници за сравнение на цени на застраховки. Факт е, че те се са предимно за застраховка гражданска отговорност. Основаната причина за това е структурата на търсенето. 40% от всички продавани полици са от задължителната застраховка. В честия случай това е единствения продукт, който купува средно статистическия български гражданин.

Въвеждането на изкуствени бариери за предлагане на гражданска отговорност през интернет, без рационални икономически мотиви, отдалечава българският пазар от нормалната европейска практика.

Четете го: До сега и ние сме част от Европа и макар и бавно имаме шанса да заприличаме на европейците.

Съществуването на уеб застрахователен сегмент за гражданска отговорност има няколко предимства. Всяко едно от тях няма да бъде факт, ако ограничението за продажба от разстояние бъде прието.

1. ПРЕДЛАГАНЕТО НА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ ЧРЕЗ СРЕДСТВА ЗА КОМУНИКАЦИЯ ОТ РАЗСТОЯНИЕ ПОДОБРЯВА ФИНАНСОВА ГРАМОТНОСТ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Страниците за поръчка на гражданска отговорност през интернет отдавна не са само съвкупност от интерфейси за генериране на цени. Привличането на вниманието на потребителя изисква споделяне на информация за характеристиките на застраховките, съдействие по потребителски казуси, коментари на новостите на пазара, неговото функциониране или предложенията на застрахователите.

Въз основа на предоставената информация за застраховката, в уеб среда потребителят може без разход на време и усилия, да прецени в аванс експертизата на посредника, да направи рационален избор на кой посредник да се довери и на последно място - да предпочете как да ползва услугата. Обстоятелства, който за трудно може да намери съпоставка при присъствени продажби.

Всичко това генерира вторични ползи за потребителя на застрахователна услуга. Убедено мога да твърдя, че постигната ефективност в потребителското ограмотяване по застраховка гражданска отговорност, което успяваме да постигнем само на тази страници надвишава публично финансираната алтернатива (tvoitefinansi.bg). И ефектът от нас е резултат на естествени пазарни механизми и се постига без никакъв разход на публични средства.

Ограничението за сключване на застраховка гражданска отговорност от разстояние ще обезсмисли икономическия мотив за поддръжка и разработка на информационно съдържание във връзка със застраховка гражданска отговорност. А това многократно ще оскъпи изграждането на финансова грамотност в потребителите на застрахователи услуги.

Четете го: Ако по някакъв повод сте разбрали нещо, което ви трябва за гражданската отговорност, то е само защото изкарваме по някой лев от продажби на полици.

2. ПРЕДЛАГАНЕТО НА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ ДАВА ДОСТЪП ДО ЕДНАКВА ПО КАЧЕСТВО ЗАСТРАХОВАТЕЛНО- ПОСРЕДНИЧЕСКА УСЛУГА НА ВСЕКИ ПОТРЕБИТЕЛ НЕЗАВИСИМО ОТ НЕГОВОТО МЕСТОЖИВЕЕНЕ.

Разнообразието в предлагането на застрахователни услуги е право пропорционално на големината на населеното място на потребителя. Доста застрахователи няма представители или офиси в малките и средни населени места. Причината е във високия разход за създаване на собствена клонова мрежа.

Конкуренцията между брокерите поддържа по- високо ниво на експертиза в големите градове. В останалите населени места изборът на потребителя е ограничен до малко застрахователи и няколко посредника.

Предлагането на застраховка гражданска отговорност през интернет дава достъп на всеки потребител до еднаква по качество и обхват на застрахователна услуга, независимо от неговото местоживеене. Това съображение е изключително важно за задължителни застраховки, при които потребителят няма опция да се откаже, поради нежелание да ползва различна по качество услуга.

Въвеждането на ограничение за сключване на застраховки гражданска отговорност от разстояние ще създаде изкуствена дискриминация в правото на достъп на потребителите до застрахователни услуги.

Четете го: Ако няма офис на застрахователя във вашето място или посредник, който да го предлага, няма да можете да си купите негова застраховка.

3. ПРЕДЛАГАНЕТО НА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ СТИМУЛИРА ДЕКОНЦЕНТРАЦИЯТА НА ПАЗАРА, А ТОВА СВАЛЯ ЦЕНАТА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНАТА УСЛУГА.

Интернет е незает канал за дистрибуция. Той дава равни възможности на всички пазарни участници, на конкурентен принцип, да търсят интереса на потребителя. Като единствените предпоставки за успех са качеството и обема на предлаганата информация. За разлика от уеб среда, при физически продажби достъпът до потребителя е право пропорционален на броя офиси, наети директни или „квази“ служители.

Колкото по- голяма клонова мрежа има брокера, толкова по- високи са капиталовите изисквания за появата на нов негов конкурент.

Въвеждането на ограничения за допустимите канали за дистрибуцията на гражданска отговорност, поставя икономически необосновани нови бариери за конкуренцията в сегмента.

Четете го: Големите брокери ще стават още по- големи.

От друга страна размера на мрежата за дистрибуция дава спекулативни възможности на допълнителни финансови изгоди от застрахователя. Небезизвестен факт е разликата достигаща до над 100% в получаваните възнаграждения между малки и големи брокери. Факт са и допълнителните, дори необвързани с реализирани продажби, финансови стимули които се налага да плаща, за да бъде допуснат застраховател до брокерската търговска мрежа и т.н.

Колкото по- голяма е дистрибуционната мрежа на брокера, толкова по- висок разход плаща потребителя за ползването на застрахователна услуга.

Въвеждането на ограничения за допустимите канали за дистрибуцията на гражданска отговорност е предпоставка за извличане на по- високи икономически ползи от предлагането на продукта. Този спекулативен доход ще бъде пренесен в изкуствено завишаване на премията или ще понижи рентабилността на продукта за застрахователя.

Четете го: Големите брокери ще прибират още по голям процент от плащаната от вас премия като комисионна.

Не предлагането на сравнение на цените за гражданска отговорност през достъпен за всеки потребител канал, създава възможност за икономически нерационално разграничение между посредниците от страна на застрахователя, ограничаване на информацията свързана с предлагането на застраховката, подвеждащо представяне на условията при които тя се купува или други нелоялни търговски практики.

Въвеждането на ограничения за допустимите канали за дистрибуцията на гражданска отговорност ще ограничи прозрачността при предлагането на застраховката.

Четете го: Ще купувате застраховките на този застраховател, който плаща най- висока комисионна на брокера, защото няма да има кой да ви предостави информация за други налични алтернативи.

Предлагането на гражданска отговорност през интернет е, единствения възможен и БЕЗПЛАТЕН за всички пазарни участници, начин да се противодейства на тези взаимно допълващи с тенденции. Въвеждането на изрична забрана ще задълбочи концентрацията на пазара, ще увеличи разхода на потребителя за ползване на услугата и ще създаде широки възможности за нелоялни търговски практики.

Четете го: Ако няма място за такива като нас в интернет, където е единственото място да влезе човек с по- малко пари, брокерът ще печели повече, колкото взима застрахователя за да носи риска. Между другото така беше преди въвеждането на електронните полици.

4.КОНКУРЕНЦИЯТА МЕЖДУ ЗАСТРАХОВАТЕЛИТЕ СЕ ИЗМЕСТВА ОТ ЧИСТО ЦЕНОВА И КЪМ КАЧЕСТВЕНА ДИФЕРЕНЦИАЦИЯ.

Гражданска отговорност е хомогенен продукт. Възможностите за неценова конкуренция са изключително ограничени. Разпространението на информация, посредством сравнение на цените на застраховките, за възможните частични разширения на покритието например по застраховка гражданска отговорност е причина в последните години застрахователите да предложат различни вариации на покритието само за съседни страни или периоди, по кратки от валидността на полицата, преференции при подновяване на полица, кръстосани продажби и т.н.

Ограничението за сключване на застраховка гражданска отговорност от разстояние ще обезсмисли икономическия мотив за поддръжка и разработка на страница за сравнение на цени. А липсата на надежден инструмент за сравнение ще ограничи стимулите за неценова конкуренция между застрахователите.

Четете го: Ако сега няколко компании ви предлагат покритие за Турция или Македония, то принос за това имаме и ние.

И най- важното, за което ще остане време утре

Гражданската отговорност вече е електронна застраховка! Що за иновация е електронните продукти задължително да се продават присъствено?!

Броко новини