Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Набързо от мястото на събитието: Държавата каза „Да“ на имуществените застраховки

Днес се проведе кръгла маса на тема „Ролята на държавата и бизнеса в защита на личното имущество при природни бедствия“. Впечатленията:

Държавата казва "ДА" на доброволното имуществено застраховане

Целта на мероприятието беше да се разменят позиции какво следва да бъде направено за да бъде изхода от бъдещи бедствия по- лесен. Представители на изпълнителната власт, бизнеса, научните среди и други заинтересовани лица обмениха мнения за това какво може да бъде направено и кои мерки е добре да бъдат предприети.

Важното:

  • Имущественото застраховане е инструментЪТ за управление на рисковете за частно имущество, породени от природни бедствия. Имаме пазар, имаме продукти. Въпрос на лична отговорност е всеки сам да избере дали да се застрахова или не.
  • Отговорността за частното имущество е на собственика и държавата няма да налага решения по своя преценка. Четете го застраховането остава доброволно.
  • Държавата няма да отговаря за безотговорността на собственика, но ограничено ще подпомага тези социални групи за които разходът за застраховка е непосилен. При това само в рамките на данъчната оценка на имота.

БЛАГОДАРИМ! Когато разумът надделява над популизма място да рационални политики има.

И второто хубаво

За възможностите на имущественото застраховането се говори

Имаме доста критики към застрахователите и регулатора по повод на обменените мнения, но в общия случай от гледна точка на потребителя, те правят необходимото всеки отговорен собственик на имот да има на разположение поне два вида работещи застрахователни решения.

При повече информационни усилия на сектора, обществеността може и да осъзнае, че собствеността е право, но то поражда и лични задължения. А те не са ангажимент на държавата.

За конкретиката дръжте блога под око :)

Броко новини