Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Олимпик са вече без лиценз

Топ новината от вчера все още си пробива път през медиите. Трудничко и е покрай многото преписи по темата „стигат ли премиите за покриване на задълженията на застрахователите по гражданската отговорност“. По този въпрос драма няма, докато зад изводите стои статистика. За трети път обаче от новата история на регулации, застраховател остана без лиценз.

Взеха лиценза на ЗК Олимпик

За разлика от предишните два пъти, решението за ограничаване на правото да извършва застрахователта дейност е внесено. На територията на България дружеството работи по условия на право на установяване чрез клон.

Сигурно помните, че преди повече от две месеца кипърското КФН оповести, че ЗК Олипмик не покрива минималното капиталово изискване за платежоспособност, а представения от тях план за набиране на необходимите средства – определя като неадекватен. Вероятно положените усилия от застрахователя не са били според очакванията и на 17.07 кипърския надзорен орган е разпоредил отнемане на лиценза. Предстои производство по принудителна ликвидация и несъстоятелност пред местния съд. (за който не знае разликата между двете, при второто парите не стигат да се покрият задълженията). Кое ще се окаже случая на Олимпик официално не е ясно.

На 20.07.2018г. Европейският орган по застраховане е уведомил нашето КФН за отнемането на лиценза, а път те на 25.07 (според мета данните, защото информацията се споделя без дата) пуснаха съобщение за поднадзорните лица на страницата си. По същото време и Олимпик ни информира чрез страницата си, че обжалват и се надяват да им бъде върнат временния лиценз с който оперираха до скоро.

Ако имате действаща полица в Олимпик?

От момента в който бъде оповестено решението за ликвидация/несъстоятелност, КФН ще ни уведоми по чл. 624 за административния или за съдебния орган, който е компетентен за ликвидацията/ несъстоятелността, за приложимото законодателство и за назначения ликвидатор или синдик.

Според информацията на страницата на Олимпик от вчера, компанията вече ще се занимава само с обработка на претенции, като плащанията ще бъдат одобрявани едва след като бъде назначен ликвидатор на дружеството.

Плащане на вноски

Не става ясно обаче към настоящия момент имат ли право да събират премии по вече сключени полици. Бърз поглед на Закона за застраховането на Кипър показва, че правото да се събират премии може да бъде дадено само със специално разрешение. Постановка на което бяхме свидетели от месец май насам. Днес плащането на поредна вноски изглежда поне технологично изглежда възможно. По неофициална информация е твърде вероятно да остане така до септември.

Ако не платите поредната вноска, полицата ще бъде прекратена на 15 ден от датата на падежа. Ако в рамките на този гратисен период компанията бъде прекратена / обявена в несъстоятелност ще трябва да платите частта от премията до момента на съдебното решение. Ако продължите да обслужвате договора си както е уговорено в него до прекратяването на дружеството или обявяването му несъстоятелност (за което се окаже вярното), след съдебното решение ще чакате да ви върнат частта от премията от този момент до края на срока за който е платена полицата.

Прекратяване на полица

Доброволните застраховки са си договор. Могат да бъдат прекратени по решение на една от страните. Ако прекратите предсрочно договора, имате право да получите частта от премията за неизтеклия срок на договора. Не е пропорционална! Дори и да се решите на прекратяване – едва ли ще си вземете парите скоро.

Гражданската отговорност може да се прекрати само при определени обстоятелства. Личното желание не е сред изрично изброените. За сметка на това покритието си е напълни валидно. Фондът на застрахователите (кипърската версия на нашия Обезпечителен фонд) има приблизително същите ангажименти да компенсира пострадалите лица. Така че, ГО-то може да си се ползва такова каквото е и сега.

Ако имате щета по полица в Олимпик

Можете да си завеждате щети обаче без ограничения. Тествано е, работи. От съобщението на страницата на дружеството става ясно, че ще се чака ликвидатор за да бъдат одобрявани плащанията. Интересен е въпросът за неспазване на сроковете по произнасяне по претенции, особено по гражданска отговорност, но за това вероятно КФН ще предоставя някаква официална информация за потребителите.

Броко новини