Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Каква е разликата между масивни, полумасивни и паянтови сгради?

Разграничението между масивни, полумасивни и паянтови сгради е често срещано при имуществените застраховки. С промяната на законодателството свързано устройството на териториите и строежите, в последното десетилетие използването на тези понятията се превърна по- скоро в архаична практика, отколкото в стандарт. Но все още съществуват нормативни правила с които разграничението според конструкцията на сградата има своето определение.

За какво се отнася разграничението между масивна, полумасивна и паянтова сграда?

Единственото формално определение на вида на конструкцията в българското законодателство се съдържа в описанието на Условните знаци за кадастрални планове на населените места и незастроените територии, издадено от Министерство на териториалното развитие и строителството през 1993г.

Категоризацията на масивни, полумасивни и паянтови сгради описва конструкцията на сградата (използвани материали и технология на строителство).

Кои сгради са масивни, полумасивни и паянтови?

Постройките се определят като:

  • Масивни

Ако сградите са с външни и вътрешни носещи стени с дебелина най-малко една тухла или каменна зидария с дебелина най-малко 45см на варов или глинен разтвор. Масивните сградимогат да бъдат изцяло или частично с подова конструкция с дървен гредоред, железни греди, монолитни или сглобяеми елементи.

Подвид масивни сгради са тези със стоманобетонни конструкции. Те са с носещи външни и вътрешни стени и стоманобетонна подова конструкция. Към този вид сгради се отнасят и тези отедропанелното строителство.

  • Полумасивни

Полумасивни са постройките с външни носещи тухлени стени с дебелина на стените най- малко една тухла или каменна зидария с дебелина най- малко 45 см на глинен или варов разтвор ивътрешни носещи паянтови стени (дървен скелет и пълнеж).

  • Паянтови

Паянтови са сградите с дървен носещ скелет на вътрешните и външните стени, с пълнеж и кирпич на варов или глинен разтвор или с пълнеж от плет на кал, летви и др..

Постройки, направени от различни материали, се определят като смесени.

Значение на конструкцията при имуществените застраховки

Конструкцията оказва влияние върху вероятността и размера на щетата.

Например: Вероятността за щета от земетресение е по- голяма при паянтови сгради в сравнение с тези с масивна конструкция. Тежестта на щетата при пожар е по- висока при паянтовите сгради, отколкото при масивните такива.

Вероятността за щета и очаквания размер на щета оказват влияние на премията. Разликата в риска, породена само от особеностите на конструкцията, прави полиците за масивни сгради по- евтини, а тези за паянтови по- скъпи.

Изборът на продукт по имуществено застраховане също зависи от вида на конструкцията.При голяма част от тях, застраховаеми са само масивни и полумасивни сгради.