Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Кои рискове са застраховаеми по каско?

Каското е специален вид имуществена застраховка. В обхвата покритието влизат обичайните имуществени рискове (като пожар, природни бедствия, кражба), както и такива свързани с особеностите на обекта на застраховане ( пътно- транспортни произшествия, техническа повреда, щети на паркинг и други).

Полицата се сключва на база изброени рискове. Застрахователят ще плати за щета по автомобила, само ако е в причинно следствена връзка с изброените като покрити събития. Въпреки, че теоретично няма ограничени за покритие и на база всички рискове, опцията не се предлага. Най вероятната причина е цената на такава застраховка.

Кои рискове са застраховаеми по каско?

Няколко са типовете рискове, които обичайно попадат в обхвата на застраховка каско. При какви

  • конкретни дефиниции /кое точно е пожар според условията на договора/,
  • съдържание на риска /дали умишления палеж е пожар или злоумишлено действие/,
  • в какви комбинации (клаузи) /пълно каско, частично каско/ или
  • търговски наименования /“каско плюс“, „мега протект“ или „експрес“/

ще бъдат предложени зависи от условията на продукта при конкретния застраховател.

Най общата класификация на застраховаемите по каско рискове позволява да бъдат разделени на:

Пожар

Дефиницията на пожарът е сходна с тази при имуществените застраховки. Покритието на риска означава ангажимент от страна на компанията да компенсира застрахованото лице за щети върху превозното средство в резултат от внезапно възникване на огън, извън съобразено за целта място.

Възможно е при дефиницията на пожара някой компании да поставя допълнителни ограничения, като изискване да е възникнал по време на движение на превозното средство, при включен двигател, да не е в резултат на техническа повреда или други специфични обстоятелства.

Природни бедствия

Групата на рисковете, покрити по каско, свързани с природни бедствия е ограничена до породени от вятър (буря, ураган), вода (наводнение, проливен дъжд, градушка), студ (тежест от естествено натрупване на сняг, обилен снеговалеж, снежно или ледено натрупване, падане на ледени късове), свлачища, срутвания, морски вълни и друго. Земетресението и при каското е специален риск. Обичайно изключен е, въпреки че по същината си е застраховаем.

Събития по време на движение

Групата обхваща всички събития, които могат да възникнат по време на движение и предизвикват нараняване или смърт на хора, животни, повреда на друго пътно превозно средство, път, пътно съоръжение, товар или други материални щети. На популярен език ПТП е всичко което може да бъде определено като катастрофа или самокатастрофа.

Събития по време на престой

Аналогична на пътнотранспортните произшествия е групата на рискове, популярно познати като щети на паркинг. В нея се включват всички опасности, които могат да доведат до материални щети на застрахованото преводно средство когато не е в движение. Такива могат да бъдат удар с хора, животни, неизвестно превозно средство, падащи дървета, предмети от сгради, летателни тела и други.

Злоумишлени действия на трети лица

Умишлените вреди, населени от лица несвързани със застрахования са специална група рискове. По същество те комбинират част от характеристиките на рискове, включени в група пожар и щети на паркинг.

Стандартната дефиниция описва като злоумишлено всяко действие върху застрахованото МПС, изразяващо се в механично, химично или друго въздействие. Формулирането на риска при различните застрахователи обаче варира: от ограничение на изрично изброени действия (надраскване, палеж, взривяване) и/или конкретни детайли (броня, калник, стъкла) до общо приемане на всяка възможна щета, причинена от умисъл.

Кражба, грабеж, противозаконно отнемане

В тази съвкупност от опасности са обхванати част от възможните рискове, свързани щети в следствие на престъпни посегателства върху моторни превозни средства. Предложенията на пазара са консервативни и в най- обхватният случай покриват кражба, грабеж и противозаконно отнемане с цел ползване. Като ангажиментът на застрахователят е само за рискове върху цялото превозно средство. Частична кражба се покрива срещу изрична клауза, допълнителна премия и може да бъде договорена при рестриктивни условия. Например само за допълнително монтирана аудиотехника .

Техническа повреда

Обичайно изключение от покритието на застраховка каско са рисковете свързани с нормалната експлоатация на превозното средство. При определени обстоятелства и ограничения обаче техническата повреда е застраховаема. Възможно е покритието да бъде уговорено само за конкретни ситуации, като например механична повреда на определени детайли на автомобила като двигател, скоростна кутия, задвижващ мост или други.

Други разходи

Разходите за транспортиране на увредено МПС до най близкият сервиз или местодомуване, за ограничаване на вредите или паркинг, са обичайна добавка в покритието по каско. Ако не постави допълнителни изисквания, застрахователят ограничава размера на разноските до фиксиран лимит или дял от застрахователната сума.

За повече удобство на клиентите си обаче част от компаниите, чрез договорни партньори, предоставят услуга по техническо съдействие при покрит риск. Нещо повече при част от застрахователите ангажиментът за автоасистанс обхваща и незастраховани по основната полица, рискове (например техническа повреда) или носи преференции при ползване на свързани услуги (като технически преглед ).

Често задавани въпроси