Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Може ли и без стикер за ГО на предното стъкло?

Да ни е честита новата година! Да е здрава и успешна, и … без лепенки. Ако не друго, да мислим за природата.

Вижда се, че от години съм фен на стикера по гражданската отговорност и най- вече на безсмисленото правене на дупки върху меко фолио. Чета си и си спазвам нормативната уредба. В застраховането обаче, законите се пишат не то тези, които правят бизнеса. А това създава меко казано безсмислени правила. Като бонус малус-а, задължителната зелена карта при излизане в чужбина и най - вече задължителния стикер по гражданска отговорност

стикер за гражданска отговоност

Най- хубавото на нормативната каша обаче е, че ако не се спазва дословно – глоби няма.

Къде са капките и минава ли се между тях?

Онази Тойота си я карам със стикера от стария собственик. Всички други за последните пет години пребивават временно в жабката. Защото:

По кодекс съм длъжна да имам полица и стикер

Чл. 487. (1) Наличието на застрахователен договор за задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите се удостоверява със застрахователна полица, издадена по реда на чл. 575, ал. 1, и знак, който се издава от Гаранционния фонд.

До тук е ок, лепенката да остане в джобчето при полицата.

Чл. 486. (4) Контролът за наличието на сключен договор за задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите спрямо моторните превозни средства, които обичайно се намират на територията на Република България или на територията на трета държава, се осъществява от органите на Министерството на вътрешните работи.

Значи каквото и да правя с лепенката, за нея може да ме пита само МВР. За какво точно отиваме в закона за движение по пътищата, където ми вменяват да си нося полицата

Чл. 100. (1) (Предишен текст на чл. 100 - ДВ, бр. 6 от 2004 г.) Водачът на моторно превозно средство е длъжен да носи: … 3. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., доп. - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) документ за сключена задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите за моторното превозно средство, което управлява и за тегленото от него ремарке

Сега няма издребнявам какво точно се разбира под документ. Това не е само полица. Може да е сертификат, удостоверение, нота за покритие, каквото и да е друго. Надпис върху салфетка да е, ако е издаден от застраховател – пак става.

Ситуацията като че ли леко се втвърдява в ал. 3

(3) (Нова - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) Водачът на моторно превозно средство, което не е било спряно от движение, е длъжен да залепи в долния ляв ъгъл на предното стъкло на моторното превозно средство валиден стикер на знак за сключена задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите и да носи контролен талон към знака. Когато моторното превозно средство технологично не разполага с предно стъкло и е невъзможно стикерът на знака да бъде залепен на указаното място, същият стикер на знака се залепва на застрахователната полица, която се носи от водача на моторно превозно средство, и при проверка се представя заедно с контролния талон.

Защото тук вече се налага да лепна валиден стикер на стъклото и да нося картончето с другата част от лепенката. И веднага препускам към Наредба 49 защото там е най - близката дефиниция за валиден стикер.

Чл. 10 (4) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2017 г.) Гаранционният фонд поддържа регистър на издадените, анулираните и невалидните знаци. Управителният съвет на Гаранционния фонд издава правила за обявяване на анулираните и невалидните знаци.

А-ха! Значи стикерите биват издадени, анулирани и невалидни. Идеално! Всеки, пуснат някога с някоя полица е валиден, само щото не е анулиран или невалиден. Това, че удостоверява, че някоя застраховка е платена за някакъв си вече изминал период, прави ли стикера невалиден?! Ами не! Ако не е обявен за такъв, трябва да е в регистъра на издадените. Да се чете- ВАЛИДЕН! Сега няма да се зачитам за разликата при дубликатите. Важно е да се запомни – трябва да не е дубликат!

До тук, лепената на колата ми от 2017 си е съвсем в комфорт с нормите. Но като че ли съм с експозиция за глоба по ЗДвП

Чл. 179 (5) (Нова - ДВ, бр. 51 от 2007 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 39 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Водач, който управлява моторно превозно средство, което не е било спряно от движение и на което не е поставен валиден стикер съгласно чл. 100, ал. 3, и не носи валиден контролен талон от знака, издаден от Гаранционния фонд, за задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите по чл. 487, ал. 1 от Кодекса за застраховането, се наказва с глоба 50 лв.

Уточних, че валиден по нормативна уредба значи само издаден, без значение за кой времеви период удостоверява плащане. Условията за глоба са две- не поставен валиден стикер /да се чете все някакъв/ и не носене на контролен талон. Сега ако не отговарям на едно от двете, ще ме глобят ли?! Или ще е на половина. На бас, че няма основание при частично неизпълнение! Не заради всичко изписано до тук. Законът за електронното управление казва на пътва полиция, че.

Къде ми е стикера по гражданска отговорност е без никакво значение!

Щото

Чл. 2. (1) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции, и организациите, предоставящи обществени услуги, не могат да изискват от гражданите и организациите представянето или доказването на вече събрани или създадени данни, а са длъжни да ги съберат служебно от първичния администратор на данните.

МВР като първичен администратор по този закон не може да ме пита за нищо, което може да провери по електронен път. А благодарение на Чл. 574. от кодекса за застраховането, като си пусна ГО-то Гаранционния фонд информира МВР в реално време.

Чл. 574 (6) Информационният център предоставя на Министерството на вътрешните работи данни за действащите и прекратените застрахователни договори по задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите.
(8) (В сила от 01.07.2016 г.) Обменът на данните по ал. 3 - 7 се извършва по електронен път, в реално време, чрез автоматизирани интерфейси между информационните системи на органите по ал. 1, при спазване на правилата за оперативна съвместимост и информационна сигурност.7

Значи като ме спре за проверка пътна полиция, няма ама никакво правно основание да ме пита имам ли полица! Щото трябва да знае служебно. Няма и основание да ми иска удостоверения за наличие на такива, щото вече има данни от предишното изречение.

Или на МВР им е все едно къде ми е стикера!

Емпирично тествано е. 01-01-2023 в 23:00 в Студентски град. Лепенката от 2017 не направи впечатление. Шофьорска книжка и талон на колата. Изчакайте, благодаря, приятна вечер.

Не подстрекавам към неспазване на кодекса. Но ако нечия глупост може да се подмине, що не?!

Махат ли стикера по гражданска отговорност? Още за промените в ЗДвП към септември 2023...

Броко коментари