Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Какъв е смисълът на застрахователната сума по имуществена застраховка?

Застрахователната сума по имуществена застраховка има четири роли:

  • Оценка на стойността на имуществото;
  • Основа за тарифиране;
  • Горна граница на ангажимента на застрахователя;
  • Критерии за съпоставка на пълнотата на покритието.

Всяка от тях е от значение за качеството на застраховката, която купувате. За разлика от много други параметри, отговорността при определяне на застрахователната сума е изцяло на застраховащия. Вашият брокер е длъжен да ви информира, как можете да определите стойността така, че вашата полица да гарантира покритието, което очаквате.

Оценка на стойността на застрахованото имущество

Първата и най- важна роля на застрахователната сума по полицата е, че тя представлява оценка на имуществото, обект на покритие. И тъй като целта на застраховката е да възстанови състоянието на застрахования до нивото преди застрахователното събитие, застрахователната сума следва да бъде равна на фактическата стойност на имуществото. Отклоненията от това ниво могат имат само неприятни последствия.

Ако фактическата стойност е по- ниска от избраната по полицата сума, имуществото е надзастраховано. Това състояние е недопустимо по условията на кодекса за застраховане. Ако бъде установено (а това става при щета) застрахователят следва да намали застрахователната сума и да върне част от надплатената премия. Прякото нежелано последствие за застрахования е, че плаща повече от достатъчната за застраховката цена.

Ако фактическата стойност е по- висока от избраната по полицата застрахователна сума, имуществото е подзастраховано. Илюстративно това означава че не всичко, което считате за покрито е обхванато в полицата. И тъй като за застрахователят е невъзможно да разграничи кои обекти остават извън застраховката се прилага пропорционалното правило. Съотношението между застрахователната сума и фактическата стойност на имуществото е частта от фактическата стойност на щетата която ще получите като обезщетение.

За разлика от автомобилната полица каско, за фактическата стойност на имуществото няма референтни каталози. Причината е в изключителното разнообразие на видовете имущества, които попадат в обекта на застраховката. възможно е използването на един или повече методи като експертна оценка, пазарна стойност (съпоставка с пазарни аналози), цена на придобиване, себестойност, остатъчна или отчетна стойност и други.

Начини за определяне на застрахователната сума на имуществото

Допълнително съображение при определяне на застрахователната сума и е базата на покритие по полицата. Възможностите са две- покритието да бъде уговорено на база действителна стойност / възстановителна стойност или на лимит.

Действителна стойност е фактическата стойност на имуществото, цената на придобиване, увеличена със стойността на вложените подобрения и намалена с частта на нормалното овехтяване. Възстановителна стойност е сумата срещу която увреденото имущество може да бъде приведено в състояние преди щетата. Образно казано, числото срещу което същото може да се купи или построи същото по вид и характеристики имущество. Лимитът е число, различно от стойността на имота, често дори значително по ниско, до което се уговаря да се простира ангажимента на застрахователя.

База за тарифиране

Застрахователната сума е основана върху която се изчислява премията по полицата. В зависимост от нейният размер са и възможните отстъпки или надбавки към цената.

Горна граница на ангажимента на застрахователя

Независимо от избраната база на покритие или точността при определяне на застрахователната сума спрямо фактическата стойност на имуществото, избраното в полицата число, е максималната възможна стойност, на която която можете да разчитате от застраховката.

Ангажиментът на застрахователя е динамична величина. Тя се изчерпва по време на действието на вашата полица след всяка изплатена щета. С други думи, след всяко получено обезщетение (ако не дозастраховате) застрахователната сума намалява.

Критерии за съпоставка на дотатъчността на покритието

Правилното определяне на застрахователната сума в зависимост от избраната база на покритие по полицата е изключително важно за размера на обезщетението. Ако имуществото е под застраховано, плащането на застрахователя ще бъде пропорционално. При надзастраховане, обезщетението е в пълен размер, но застрахователната сума следва да бъде намалена до размера на фактическата.