Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

За кое имущество можете да сключите застраховка?

Както името му предполага, по застраховка на домашно имущество, можете да покриете само недвижимости и тяхното съдържание, използвани обичайно за битови нужди.

Най - общо застраховаемите имущества разпределяме в две широки категории

 • Недвижимо имущество
 • Движимо имущество

Какво е недвижимо имущество и кога е застраховаемо?

Недвижимото имущество е една или повече сгради, или части от тях.

За целите на застраховката, недвижимото имущество включва и всички подобрения /като външна изолация, вътрешни басейни, вани, камини и т.н./ и прилежащи инсталации -водопровод, канализация, отопление, вентилация, електричество и т.н., без крайното устройство. Например окабеляване за интернет, без рурера, система за отопление на газ, без котлето и т.н. Те са застраховаеми, като движимо имущество/.

Общите изисквания при всички компании, за да бъде едно недвижимо имущество застраховаемо, са няколко

Предназначение

Без значение от вида на имуществото- апартамент, етаж от къща, цяла къща, няколко постройки на общ адрес, то трябва да може да бъде ползвано за живеене.

Най - общата дефиниция се съдържа в Закона за устройство на териториите, според който имот за жилищни нужди е едно или повече помещения със самостоятелен вход, с прилежаща кухня и/или кухненски бокс и баня-тоалетна.

Застрахователите са далеч по либерални в разбирането си за имот, предназначен за жилищни нужди. Всичко, което има поне една стая, чешма и тоалетна на терена на имота, е недвижимост с жилищно предназначение. При част от компаниите дори дефиницията е още по – неангажираща. Застраховаеми са имоти, използвани с битова цел. Това добавя в обхвата на допустимите по полицата обекти и самостоятелни ателиета и кабинети за творчески цели.

В обобщение застраховаеми по имуществена полица са всички имоти, за които не може да има съмнение, че се ползват със стопански цели.

Ако по полицата има поне една сграда със жилищно предназначение, в обхвата на покритието могат да бъдат добавени и други постройки на терена (адреса) на имота. Като допълнителни постройки като гаражи, огради, спомагателни или селскостопански сгради или прилежащи такива, като мазета тавани.

При имущества в режим на етажна собственост, полицата може да обхваща и делът на собственика в общите части на сградата.

Нормативна съвместимост

Второ изискване, за да бъде допустимо за застраховане едно имуществото, е то да е построено съобразно законоустановения ред /към датата на построяване/ и да отговаря на конструктивните изисквания. Най- общо това означава недвижимостта да

 • не е незаконен строеж и
 • по нея да се са били извършвани неправомерни преустройства.

Завършеност на строежа

Трето изискване за застраховаемата на недвижимото имущество е то да е завършено. В идеалният вариант това означава сградата да е въведена в експлоатация с акт за годност (Акт 16), съгласно Наредба 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Застраховаеми са и строежи с Акт 15 /предимно заради ипотечните кредити/, но при тях компаниите могат да поставят допълнителни условия.

Не е нужно да сте строител, за да се ориентирате в документацията на имота. Имате ли нотариален акт, значи изискването е спазено.

Конструкция и материали

Извън нормативните правила за годност на строежите част от компаниите определят с детайли изисквания за конструкцията и/или вида на материалите от които е изградена сградата. Например допустими за застраховане могат да бъдат само масивни и/или полумасивни сгради, или такива със стени изградени от тухли и покрив с керемиди.

Каква е разликата между масивни, полумасивни и паянтови сгради?

Документи

Дори и да не е изрично разписано в условията на застрахователя, правилата на ликвидация при всички компании, изискват собствеността върху имота да бъде установима. Т.е. имота да е с нотариален акт или какъвто и да е друг документ за собственост.

Движимо имущество

Имуществената застраховка може да обхване почти всяко движимо имущество с битово предназначение. В най- обща класификация такова е всяка

 • Покъщнина и обзавеждане - например мебели, пердета, чаши, лъжици и други. Групата на покъщнината и обзавеждате включва всичко което държите в къщи, различно от битови електроуреди, електроника и движимо имущество, което се ползва с търговско и друго, различно, от битово предназначение.
 • Битови електроуреди- например печка, пералня, хладилник, тостер и т.н.
 • Битова електроника- аудио- видео и компютърна техника, игри и т.н.
 • Инструменти и друга техника – косачки, резачки, бормашини и т.н.
 • Имущество със специално предназначение, като слънчеви колектори, фотолотаици, помпи, гръмоотводи и т.н.

С други думи, застраховаемо, без други съображения, е всичко с обичайна битова употреба, стига да няма свръх концентрация на стойност, като произведения на изкуството, гоблени, пари, бижута, злато и т.н. За тези категории имущества, покритие може да се предостави при специални условия.

Покритието за движимото имущество е валидно само на адреса на имота, вписан в полицата. При специално условия може да бъде уговорено друго.

Да го кажем просто?

Едно имущество е застраховаемо като домашно, ако :

 1. Имота може да става за живеене.
 2. Сградата е изградена от тухли, камък, панели или бетон. Покривът е с керемиди, метални листове или бетон.
 3. Сградата е завършена и е построена съгласно конструктивните изисквания на българското законодателство.
 4. Движимото имущество се намира в избраното за застраховане недвижимо имущество.
 5. Движимото имущество се ползва за ежедневни, битови нужди.

В застраховането обаче всички детайли са от значение. Задължително прочетете общите условия на застрахователя, преди да изберете полица.