Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Какво е имуществена застраховка в полза на банка?

Какво е имуществена застраховка в полза на банка?

Имуществената застраховка в полза на банка е стандартна полица за жилището, използвано като обезпечение по вашия кредит. Единствената разлика е специалното условие, при евентуална щета, правото на обезщетение да бъде ползвано от банката. Формално банката кредитор е посочена като ползващо лице по договора. Клаузата фигурира изрично в полицата.

Какво очаква банката от застраховката на ипотекираното имущество?

Извън изричната специална клауза, за да бъде допустима която и да е имуществена застраховка, като допълнение на вашата гаранция по заема, банката има изисквания към:

  • Застрахователната сума
  • Покритите рискове

Застрахователна сума

Застрахователната сума трябва да бъде достатъчна за да покрие остатъчната стойност на вашия кредит. Интересът на банката е до този размер и нито стотинка повече. Няма значение, дали имотът е подзастрахован за тази сума, защото той спира да служи като обезпечение, само ако в резултат на покрит по полицата риск, стане конструктивно негоден. Дори и да подзастрахован, ако не подлежи на ремонт и възстановяване, щетата е тотална и дължимото от застрахователя би било фактическия размер на щетата умножена по съотношението между избраната по полицата сума и действителната стойност на имота. С други думи интересът на банката винаги е защитен, ако избраната сума е поне равна на остатъчната стойност от кредита.

Практиката на кредитните институции към застрахователната сума е различна. Унифицирани и публични изискванията от страна на банките няма. Причината за това е полицата да бъде избирана от кредитора и плащана безусловно от клиента. Ето защо, застрахователната сума може да е равна на експертната оценка на имота, размера на отпуснатия кредит или стойността на остатъчната (непогасена част от заема) към началото на полицата.

Нито един от тези подходи не е удачен от застрахователна гледна точна. В почти всички от тях рискувате имуществото да бъде под или надзастарховано.

Как се избира правилно застрахователна сума при полица в полза на банка?

Покрити рискове

Второто съображение е във висока степен сходно при повечето банки. Обичайното покритие, което кредитора очаква да види, е за пожар и природни бедствия (вкл. земетресение). Селекцията на рисковете е ограничена само до тези опасности, които могат да доведат до тотална щета. Единственото изключение е пожарът, без който е невъзможно да се сключи имуществена полица.

Банките не са застрахователи, а кредитния служител няма експертизата на брокер, за да обясни обективно и разбираемо, кога и в каква степен може да се разчита на „служебната“ полица. Например: Има ли самоучастие полицата? Тогава част от щетата остава за сметка на застрахования и полицата може да се окаже недостатъчна за покритие на стойността на кредита. Има ли пропуснати рискове, които биха направили временно имота необитаем? Например ВиК аварии, злоумишлени действия на трети лица. Обхваща ли покритието прилежащите помещения /таван, мазе, гараж/, които са част от обезпечението на кредита? Застрахователите имат различни дефиниции в това кое прилежащо имущество може да бъде застраховано и при какви ограничения в покритието се предоставя.

Преди да се съгласите с готовото предложение на банката

Не забравяйте!

  1. Щом вие плащате премията, правото да избирате е ваше!
  2. Офертата на банката защитава нейния интерес, а не вашия!

Събирайте информация, тормозете брокера с въпроси и когато усетите комфорт в това да имате имуществена застраховка- сключвайте договор.