Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Какво е застраховка гражданска отговорност?

Застраховка Гражданска отговорност е Вашият договор със застрахователна компания. По силата на това споразумение срещу платената от Вас премия застрахователя се ангажира да обезщети всяка всяко трето лице, което претърпи имуществени и неимуществени вреди в резултат на притежанието или управлението на ваше моторно превозно средство.

Сключването на застраховка гражданска отговорност е задължително!

Правното основание за това е чл. 461, т. 1 от Кодекса за застраховане.

За да получите от Вашата застраховка, това което очаквате, е необходимо:

  • Да предоставите вярна и точна информация за притежавания от вас автомобил.

Това означава да представите актуалното към датата на сключване копие на свидетелството за регистрация- част I (големия талон). Без тази информация застрахователят не може да идентифицира превозното средство за което търсите покритие. Няма достъп и до техническите му характеристики. Тази информация се предоставя от пътна полиция чрез услуга в реално време до Гаранционния фонд.

  • Да отговорите коректно на всеки един въпрос поставен към Вас.

Всеки въпрос към Вас представлява съществено обстоятелното за преценка на Вашия риск. Той помага на застрахователя да определи вашия профил и да калкулира точната цена за вашата полица. Ако вие сте опитен шофьор, нямате произшествия, отговорен сте към предоставянето на превозното средство на трети лица можете да получите по изгодна цена от тази, която би била ако откажете да споделите факти за които застрахователя пита. Ако съзнателно или не, некоректно сте обявили или премълчали обстоятелства, застрахователя има право да поиска изменение на вашия договор, а при неприемане на предлаганите промени – да прекрати полицата.

  • По време на действието на Вашата застраховка да уведомявате своевременно Вашият застраховател за всяко нововъзникнало или променено обстоятелствата при които е сключен Вашия договор.

Такива са смяна в собствеността на превозното средство, спиране от движение или пътно транспортно произшествие, предявена към Вас претенция и други. Сроковете за това са до 7 дни от възникване на промяната.