Основно навигационно меню

Broko лого Broko.... за застраховките!

Вход в “моето Broko“

Как се определя премията по вашата полица?

Както при всеки друг застрахователен продукт, премията по застраховка гражданска отговорност зависи от статистическите наблюдения за щетите в резултат на покритите по полицата рискове.

Премията по полицата се определя от застрахователя.

Тя следва е достатъчна по размер, за да покрие очакваните щети, възможните колебания в оценката на очакваните щети, администрацията на застраховката и таксите свързани с предоставяне на покритието.

Премията има няколко компонента

Рискова премия

За да определи очаквания размер на щетите актюерът на компанията избира набор от критерии които, според неговата преценка и статистическите наблюдения, оказват влияние на размера на очакваната средна щета по вида застраховка. Такива обикновено са: вида, предназначението и други технически характеристики на превозното средство, шофьорските навици и възрастта на собственика, водача на МПС, региона на управление и други.

От какво зависи премията по застраховка гражданска отговорност?

Тези критерии позволяват да се разграничат сегменти със относително хомогенни характеристики на риска. Колкото по- тесни са тези сегменти, толкова по- точна е оценката.

Актюерските изчисления за очакваната щета и възможните колебания в оценката формират брутната рисковата премия по полицата. Тя не е видима за потребителя. В общият случай представяла значителна част от общата премия, записана в договора.

Разходи за администрация

Застраховането, както всяка друга дейност, е свързано с разноски: поддържане на информационна система, офиси, служители и други. В премията по всяка полица се съдържа част от тези административни разноски. Те са нисък процент от записаната в договора стойност. Административните разноски и брутната рискова премия формират брутната премия. Това е числото, което виждате като премия във вашата полица.

Гаранционни и други вноски

По гражданска отговорност съществува и допълнителна форма за гаранция на правата на увредените лица, чрез Гаранционен фонд. Той покрива предявените претенции от увредени лица в резултат на пътно- транспортни произшествия при които превозното средство е неизвестно или е управлявано без валидна застраховка. Част от средствата с които се финансира фонда се събират от вноски по сключени полици.

  • 10,50лв. от общата платена от Вас премия са предназначени са за Фонда за незастраховани МПС-та, който поддържа Гаранционния фонд.
  • 2,50лв. за всяка сключена полица е вноската за Обезпечителен фонд. Той служи за гаранция на вземанията на застрахованите лица. Вноски за обезпечителен фонд се плащат по всички видове застраховки.

Стойност на вноските от 13,00лв. за гаранционен и обезпечителен фонд се изписва на отделен ред във вашата полица.

  • 1,19лв. е цената на стикера, който удостоверява наличието на сключена застраховка.

Данък

От началото на 2011г. премията по застраховка гражданска отговорност се облага с 2% данък. Налогът се начислява върху сумата на брутната премия (премията по полицата намалена с вноските за гаранционни и осигурителни фондове).

Общата премия по договора е сумата на брутната рисковата премия, административните разноски, вноските за гаранционни и осигурителни фондове и данъка. Общата премия е цената която плащате при сключване на застраховката.