Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Как се определя премията по вашата полица?

Както при всеки друг застрахователен продукт, премията по застраховка гражданска отговорност зависи от статистическите наблюдения за щетите в резултат на покритите по полицата рискове.

Премията по полицата се определя от застрахователя.

Тя следва е достатъчна по размер, за да покрие очакваните щети, възможните колебания в оценката на очакваните щети, администрацията на застраховката и таксите свързани с предоставяне на покритието.

Премията има няколко компонента

Рискова премия

За да определи очаквания размер на щетите актюерът на компанията избира набор от критерии които, според неговата преценка и статистическите наблюдения, оказват влияние на размера на очакваната средна щета по вида застраховка. Такива обикновено са: вида, предназначението и други технически характеристики на превозното средство, шофьорските навици и възрастта на собственика, водача на МПС, региона на управление и други.

От какво зависи премията по застраховка гражданска отговорност?

Тези критерии позволяват да се разграничат сегменти със относително хомогенни характеристики на риска. Колкото по- тесни са тези сегменти, толкова по- точна е оценката.

Актюерските изчисления за очакваната щета и възможните колебания в оценката формират брутната рисковата премия по полицата. Тя не е видима за потребителя. В общият случай представяла значителна част от общата премия, записана в договора.

Разходи за администрация

Застраховането, както всяка друга дейност, е свързано с разноски: поддържане на информационна система, офиси, служители и други. В премията по всяка полица се съдържа част от тези административни разноски. Те са нисък процент от записаната в договора стойност. Административните разноски и брутната рискова премия формират брутната премия. Това е числото, което виждате като премия във вашата полица.

Гаранционни и други вноски

По гражданска отговорност съществува и допълнителна форма за гаранция на правата на увредените лица, чрез Гаранционен фонд. Той покрива предявените претенции от увредени лица в резултат на пътно- транспортни произшествия при които превозното средство е неизвестно или е управлявано без валидна застраховка. Част от средствата с които се финансира фонда се събират от вноски по сключени полици.

  • 10,50лв. от общата платена от Вас премия са предназначени са за Фонда за незастраховани МПС-та, който поддържа Гаранционния фонд.
  • 2,50лв. за всяка сключена полица е вноската за Обезпечителен фонд. Той служи за гаранция на вземанията на застрахованите лица. Вноски за обезпечителен фонд се плащат по всички видове застраховки.

Стойност на вноските от 13,00лв. за гаранционен и обезпечителен фонд се изписва на отделен ред във вашата полица.

  • 1,19лв. е цената на стикера, който удостоверява наличието на сключена застраховка.

Данък

От началото на 2011г. премията по застраховка гражданска отговорност се облага с 2% данък. Налогът се начислява върху сумата на брутната премия (премията по полицата намалена с вноските за гаранционни и осигурителни фондове).

Общата премия по договора е сумата на брутната рисковата премия, административните разноски, вноските за гаранционни и осигурителни фондове и данъка. Общата премия е цената която плащате при сключване на застраховката.