Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Кой е застрахован и кой е длъжен да сключи застраховката?

Длъжно да сключи застраховка гражданска отговорност е всяко лице, което притежава регистрирано моторно превозно средство от групата на задължителните за застраховане. Полицата може да бъде сключена от всеки, който има застрахователен интерес или е оправомощен (дори и устно) от собственика. Застраховката покрива отговорността на всеки, който управлява застрахованото превозно средство на законово основание.

Кой е длъжен да сключи застраховка гражданска отговорност?

Собствеността поражда задължение. И превозните средства не са изключение!

Задължение на всеки собственик, на редовно регистрирано според българското законодателство превозно средство, попадащо в обхвата на задължителните за застраховане такива, които не е спряно от движение, е да поддържа валидна гражданска отговорност. Това задължение е безусловно и не зависи от желанието на собственика, предназначението или ползването на превозното средство.

Кой може да сключи застраховката?

Лицето, което сключва полицата е застраховащ. Той е страна по договора за застраховка. Името му трябва да фигурира в полицата.

Гражданската отговорност е специална застраховка. Тя може да бъде сключена от всеки. Достатъчно условие е застраховащият да има застрахователен интерес или да бъде упълномощен от собственика. Като и двете изисквания са крайно либерални. Застрахователният интерес може да бъде установяван и към датата на събитието. За разлика от други покрития дори защита на обществения интерес дава право всеки да застрахова другиму по гражданска отговорност.

Упълномощаването, по аналогия с предоставянето на правото да се управлява превозното средство, може да бъде дори устно.

Извън задължението на собственика да поддържа валидна полица, законодателят е предвидил допълнителен стимул и за ползвателите на превозното средство. Административно нарушение, подлежащо на глоба, е управлението на МПС без сключена задължителна застраховка.

Кой е застрахован по полица гражданска отговорност?

Формалният застрахован по договора за гражданска отговорност е собственика на превозното средство. Неговото име фигурира в полицата.

Извън посоченото в полицата, като застраховано лице, застрахователят покрива и вреди, причинени от всяко друго лице, което ползва превозното средство на законово основание. В общият случай това означава изрично или мълчаливо съгласие. И тъй като мълчаливото съгласие не винаги може да бъде удостоверено, застрахователят е задължен да плати за вреди към трети лица във всички случай в които владението върху превозното средство не е придобито чрез кражба, грабеж или друго престъпление.

За да работи покритието не е необходимо името на водача да бъде вписано в полицата.