Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Какви са сроковете и начините за плащане на премията?

Две са важните условия за да бъде валиден ангажимента на застрахователя съм Вас:

  • Да имате сключен договор за застраховка;
  • Уговорената с него премия да бъде платена.

Договорът Ви за застраховка гражданска отговорност е двустранен. Той е сключен след като бъде подписан от Вас (или ваш представител) и застрахователя (или оправомощени от него посредник). За да влезе в сила покритието по него обаче е необходимо договорената премия, или първата вноска от нея при разсрочено плащане, да бъде платена.

Срокове за плащане

Сроковете за плащане са падежите на вашата договор. Те са вписани изрично в полица. При еднократно плащане падежът е денят, предшестваш началото на валидност на застраховката.Обичайната практика е първата вноска по полицата да бъде платена при сключване, независимо от това за коя дата е договорен падежа.

При разсрочено плащане, сроковете за вноските се определят на равни интервали в зависимост от избраната периодичност. През три месеца при плащане на четири вноски, през четири- при плащане на три вноски и през шест- при плащане на две вноски. Застрахованият има право да плати по всяко време следваща вноска, но не по- късно от 15 дни след датата на падежа.

Още за сроковете за плащане на премията (и пример).

Начини на плащане

Начинът на плащане не се уговаря при сключване на договора и може да бъде различен за всяка вноска. Всички компании допускат плащането да бъде извършено в брой или по сметка на застрахователя. Ако полицата се сключва с посредничеството на брокер, плащането независимо от начина, може да бъде към посредника. За удобство на своите клиенти брокерът може да предложи различни алтернативи за плащане включващи оператори на електронни разплащания, пощенски преводи, наложен платеж и други.

Начинът на плащане не оскъпява цената на вашата гражданска отговорност. Дължимата сума е тази, която сте договорили при сключване на застраховката. Банковите преводи и другите безкасови алтернативи може да са свързани с такси за превода. Те зависят от действащата тарифа на обслужващата ви банка.