Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Срокове за плащане на премията по гражданска отговорност

Броят вноски и датите на които те става дължими (падежите) се вписват в полицата. Падежът на всяка вноска е в денят предшестващ датата на начало на срока за който се отнася.

Размерът на вноските се определя така, че да бъде пропорционален на срока за който се отнасят. Това е задължително условие и неспазването му подлежи на санкции от Комисия за финансов Надзор.

Срокове за плащане на премията

Премията или първата вноска от нея се плащат при сключване на полицата. При разсрочено плащане оставащите вноски се плащат последователно. Можете да платите една или повече вноски по всяко време до датата на падежа в който вноската става дължима.

При гражданската отговорност законодателят е и предвидил 15 дни гратисен период след датата на падежа в който просрочена вноска може да бъде платена. В този гратисен период полицата е валидна, но плащането по нея е просрочено. С изтичане на гратисния период, ако дължимата вноска не бъде платена, полицата се прекратява!

Дали просрочена полица може да бъде платена, можете да проветире в регистъра на Гаранционния фонд. Ако там виждате, че колата има валидва полица, то вноска по нея може да бъде платена.

Пример: Втора вноска по вашата полица гражданска отговорност е с падеж 14.09.2022. Можете да платите по всяко време до тази дата. Гратисният период за плащане на просрочена вноска е от 15.09.2022 до 29.09.2022. Ако не платите до 29.09.2022 включително, полицата ви се прекратява в 24.00часа на 29.09.2022. От 00.00 часа на 30.09.2022 нямате валидна полица.

Прекратяването на полица гражданска отговорност е автоматично. Няма да бъдете уведоменr за това от застрахователя! Предупредени сте изрично с текст в документа на договора. Следенето на падежите за плащане е ваше задължение.

Какви са последствията ако не платите в срок дължимата премия?

За нашите клиенти ние следим важните срокове свързани с полицата по гражданска отговорност. За всяка предстояща дата изпращаме напомнящи съобщения до вашата поща.

Ние ви препоръчваме!

Плащайте на време! Използвайте допустимия гратисен период само в краен случай. Застрахователните отношения са реципрочни. Не бихте искали вашият застраховател без причина да бави плащане по ваша щета нали? По същият начин застрахователят предпочита и вие да плащате на време.