Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Какви са последствията ако не платите в срок дължимата премия?

Премията по Вашият договор за застраховка следва да бъде плащана в сроковете уговорени при нейното сключване. Падежите (сроковете за плащане) и дължимите суми за всяка вноска са изписани в отделна секция на вашата полица.

Какви са последствията ако не платите в срок?

След датата на падежа застрахователя предоставят 15 дневен гратисен период в който полицата остава в сила, независимо от просрочването на плащане. В този период застраховката е валидна и можете да платите дължимата сума за поредна вноска. С изтичането на този срок застраховката се прекратява.

За предстоящо прекратяването на Ваша полица няма да бъдете изрично и/или писмено уведомен! Няма да получите информация по официален път и че вашата полица е вече прекратена. Застрахователят не е длъжен да го прави. Правото компанията да прекрати сключен договор при неплащане на поредна вноска се допуска от кодекса за застраховане и се уговаря в полицата.

Неплатените полици след изтичане на 15 дневния гратисен период се прекратяват автоматично. При прекратяване застрахователят незабавно предоставя информация към гаранционния фонд и това може да бъде проверено от всяко заинтересовано лице (собственик, оправомощени водачи, КАТ) през страницата на фонда.

ВАЖНО!

Неплатената в срок полицата се прекратява от застрахователя!

Възможно е поради технически причини да има временни несъответствия в обмена на данни между застрахователя и гаранционния фонд и вече прекратена полица да се вижда публично като валидна. Това не променя статуса на вашата застраховка. При следващата проверка на системата за обмен на данни, несъответствието ще бъде остранено.

Прекратена полица по гражданска отговорност не може да бъде възстановена. Ако платите просрочената премия след гратисния период тя следва да ви бъде върната.

Колко струва неплащането?

Формално при разсрочено плащане с първата вноска застрахователя изисква пропорционална на периода част от премията. Към нея обаче е се прибавя и вноската за гаранционен и обезпечителен фонд. Тя е годишна и се предплаща с първата вноска за целия срок на застраховката, независимо от избраната от Вас периодичност на плащане. При предсрочно прекратяване губите пропорционална част от сумата за гаранционен и осигурителен фонд за неизтеклия период на полицата.

И разбира се рискувате да бъдете глобени от КАТ за управление на превозното средство без валидна застраховка. Извън санкцията, всички причинени вреди от вас с превозното средство към трети лица остават за ваша сметка.

Кога ще ми дерегистрират колата, ако нямам гражданска отговорност?