Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Какво покрива застраховка гражданска отговорност?

Обект на застраховката е Вашата отговорност към трети лица за вреди свързани с притежаването и използването на моторно превозно средство.

Покрити рискове по застраховка гражданска отговорност

 • Как се определят покритите рискове.

За разлика от други автомобилни застраховки, при които застрахователят изброява при кои ситуации ще обезщети пострадалото лице, гражданската отговорност се сключва с покритие на база всички рискове. Това означава, че застрахователят е отговорен за всяка причинена с превозното средство вреда, която не е посочена като изрично изключение.

За какво не сте застрахован по гражданска отговорност?

Определението на покритието по задължителната застраховка има две измерения:

 • При кои ситуации възниква ангажимент на застрахователа (кои са покрити рискове)
 • Към кого може да възникне задължението на застрахователя за компенсация на вредите (кое е трето лице)

Какво означава покритие на всички рискове?

Покритието по Вашата полица е за всички причини, които не са изрично изключени и могат да доведат до:

 • неимуществените и имуществените вреди в резултат на телесно увреждане или смърт
 • вреди, на чуждо имущество;
 • пропуснатите ползи, представляващи пряк и непосредствен резултат от увреждането и
 • разумно направените разходи във връзка с предявяването на претенция по тези вреди, включително съдебните разноски, присъдени в тежест на застрахованото лице.

Кой има право на обезщетение за претърпени вреди в резултат на покрити по гражданска отговорност рискове?

Застраховка гражданска отговорност покрива отговорността на водача към всяко увредено трето лице. Това е всеки субект, различен от водача на превозното средство. Или казано с други думи- всеки, извън отговорния за причинените вреди . Покритието по полицата не може да бъде ограничено дори ако третото лице знае или е длъжно да знае, че водачът на моторното превозно средство е бил в пияно състояние или под въздействието на друго упойващо вещество по време на пътнотранспортното произшествие.

Кой е застрахован и кой е длъжен за сключи застраховката?

Застраховката покрива вашата отговорност към трети лица, независимо от това доколко превозното средство отговоря на изискванията за движение по пътищата или се управлява от неупълномощен или неправоспособен водач.

В определени случай обаче, в които вие не сте изпълнили задълженията си на собственик или водач на превозно средство, законодателят е предвидил право на регрес към Вас. В такава ситуация, застрахователят ще плати на увреденото лице, но може да поиска да му възстановите платените от него суми по предявени претенции. Такива са случайти при които:

 • умишлено сте причинили вредата;
 • напуснали сте мястото на произшествието, освен ако не е било наложително за оказване на първа помощ;
 • управлявали сте превозното средство след употреба на алкохол, наркотици или други упойващи вещества;
 • при ПТП откажете да се подложите или виновно отклоните проверка за алкохол, наркотици или техни аналози;
 • ако управлявате неизправно или повредено моторно преводно средство и в резултат на това възникне пътно транспортно произшествие
 • управляване превозното средство без валидно свидетелство за правоспособност.