Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

За какво не сте застрахован по гражданска отговорност?

Както всяка застраховка покритието по гражданска отговорност е ограничено.

Две са категориите вреди за които не може да бъде получено обезщетение по полицата. Изключенията в покритието условно могат да бъдат разграничени на два типа:

 1. вреди, които са извън обекта на застраховката и
 2. вреди породени от незастраховаеми рискове.

Вреди извън обхвата на застраховка гражданка отговорност

Вашата полица не покрива:

 • Вредите на виновния водач и неговото превозно средство

Извън обхвата на застраховката са всички рискове, които водят до вреди на виновния водач и/или неговото превозно средство. Гражданската отговорност на автомобилистите не покрива увреждания или щети, които не са свързани с трети лица.

Тези типове възможни неблагоприятни ситуации могат и са обект на покритие на други видове застраховки. Личните рискове за водача, при допускане за вина, могат да бъдат покрити с доброволна злополука на местата. Покритието се предлага като допълнителна застраховка (райдер) от всички компании на пазара и може да бъде сключена заедно със застраховки гражданска отговорност или каско.

Преките щети на автомобила в резултат на ПТП са обект на покритие по застраховка каско, а превозвания товар- по застраховка карго.

Извън обхвата на отговорността на застрахователя по гражданска отговорност (включително и с карго полица) са вредите причинени на имуществото на пътник в превозно средство, управлявано от виновния водач, или на имуществото на член на неговото семейството.

 • Вредите, ако при движение на превозното средство не се изисква спазване на закона за движение по пътищата

Интересно изключение, което законодателят е предвидил изрично, е за вреди причинени при използването на моторно превозно средство за участие в състезания, при условие че спазването на правилата за движение по пътищата не е било задължително за участниците в състезанието. При специални условия, включващи индивидуална оценка на риска и/ завишена премия покритието по гражданската отговорност може да бъде разширено и за състезателни автомобили.

Ограничението на отговорността на застрахователя при участие в състезания не отменят задължението за поддържане на задължителна застраховка, ако превозното средство може да бъде определено като пораждащо задължение за застраховане. Всички останали категории МПС-та със специално предназначение, е възможно да бъдат застраховани при специални условия, но не могат да бъдат изключени от отговорността на застрахователя.

Вреди в резултат на незастраховаеми рискове

Останалите категории изключения на покритието по гражданска отговорност са свързани с обичано незастраховаеми рискове. Такива са всички възможни опасности със специфично проявление или невъзможност да бъдат определени като случайни. Такива са:

 • вредите, причинени при използване на моторното превозно средство по време на акт на тероризъм или война, при условие че увреждането на третите лица е в непосредствена връзка с такъв акт;
 • вредите, причинени от превозването на радиоактивни, химически или други материали, представляващи повишена опасност;
 • вредите, представляващи замърсяване на околната среда;
 • вредите, произтичащи от загуба или унищожаване на пари, бижута, ценни книжа, всякакви видове документи, марки, монети или други подобни колекции;
 • възстановяване на плащания, извършени от системата на държавното социално или здравно осигуряване при или по повод на смърт или телесно увреждане вследствие на застрахователно събитие;
 • лихви и съдебни разноски, извън свързаните с дела, водени срещу застрахования за установяване на гражданската му отговорност, когато е привлечен в процеса
 • обезценка на увреденото имущество.