Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Как и кога можете да прекратите вашата полица гражданска отговорност?

Договорът за застраховка гражданска отговорност се прекратява с изтичане на срока за който е сключен.

Законодателят е предвидил и една допълнителна опция за прекратяване на вече валидна полица- при отпадане на застрахователния интерес. Това е възможно в два случая:

При прекратяване на регистрацията на превозното средство

Задължението за застраховане на отговорността към трети лица, свързана с притежанието на превозни средства, е валидно само за регистрирани МПС. С прекратяването на регистрацията отпада и необходимостта да се поддържа валидна полица.

Дерегистрацията може да бъде доброволна при бракуване и при тотална щета (ПТП или кражба) на превозното средство.

При промяна в регистрацията на превозното средство

Единствената промяна в регистрацията, която позволява прекратяване на полица по гражданска отговорност е промяната с собствеността. Тя води до отпадане за продавача и възникване на застрахователен интерес за купувача. При продажба на превозно средство застраховката не се прекратяват. Правата по нея могат да бъдат прехвърлени на новия собственик. Купувачът има право да прекрати едностранно договора без да посочва основания. Застрахователят може да изиска да платите допълнителна премия за промяна в рисковите обстоятелства при които е сключена полицата.

При прекратяване на полицата застрахователят дължи връщане на платена премия съответстваща на неизтеклия срок на застраховката.

Продавам колата! Какво да правя с гражданската?

Купувам си кола! Какво да правя с гражданската?

Валиден договор за застраховка може да бъде прекратен само от застрахователя, с когото е сключен.

За прекратяване е необходимо застрахованият или купувачът на превозното средство да информира писмено компанията по гражданска отговорност и да предоставя съответния документ, удостоверяващ промяната в обстоятелствата при които е сключена полицата. При отпадане на застрахователен интерес (дерегистрация при брак или тотална щета) това е копие на част първа на свидетелството за регистрация, маркирана като невалидна или свидетелството за регистрация на новия собственик- при продажба.

Вашият брокер не може да прекрати Вашата полица, но може да ви съдейства с подготовката на необходи документи и информация за процедурата по прекратяване.