Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Продавам колата! Какво да направя с гражданската отговорност?

Продажбата е формална смяна на собствеността. Като процедура за регистрирани МПС- та тя представлява последователност от три стъпки:

  • сключване на нотариално заверен договор за покупко- продажба,
  • уведомяване на службите за регистрация на превозни средства и
  • издаване на ново свидетелство за регистрация.

Това води до промяна в задължението за сключване на застраховката и застрахователния интерес.

По условията на Кодекса за застраховане, при продажбата на МПС застраховката гражданска отговорност не се прекратява.

Купувам си кола. Какво да правя с гражданската отговорност?

Вашите задължения като продавач

Като продавач сте длъжен:

  • да предадете на купувача всички документи, удостоверяващи сключването и валидността на вашата гражданска отговорност- полица, контролен талон, сертификат зелена карта, сметки за платени вноски, ако застраховката е сключена с разсрочено плащане на премията.
  • съвместно с купувача да уведомите застрахователя. Срокът за уведомлението е до 7 дни от датата на прехвърляне на правата върху превозното средство.

ВАЖНО!

Срокът за уведомяване, за извършена продажба на регистрирано МПС, на службите за регистрация (КАТ) е един месец. Срокът за уведомяване на застрахователя в пъти по- кратък-7дни!

Удевомяването на застрахователя можете да направите и вие самостоятелно или да оставите работата на купувача. При уведомляването на застрахователя ще изиска договора за покупко- продажба или новото свидетелство за регистрация (талона в който вече е отразена промяната в собствеността), ако вече купувача вече има такова.

За промяната застрахователя издава анекс към полицата. С него се прехвърлят правата по застраховката на новия собственик.

До прехвърлянето на правата по полицата купувачът е солидарно отговорен с Вас за неплатената част от премията. Ако застрахователят не бъде уведомен за промяната в собствеността, задължението за плащане на дължимата премия е само на Ваше.