Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Купувам си кола! Какво да правя с гражданската отговорност?

Ако купувате кола без валидна българска регистрация

Ако купувате нерегистрирано на територията на страната превозно средство, застраховка гражданска отговорност е необходима за първоначалната му регистрация. Полицата се сключва преди регистрацията в КАТ. Хартията не е необходима на контролните органи. Проверката за наличие на ГО е по електронен път.

За издаване на полицата е необходим договора за покупко- продажба. Той удостоверява Вашите права върху МПС-то и съдържа необходимите технически данни за да бъде издадена полицата. Ако нямате такъв (например искате да пререгистрирате ваше МПС ползвано в друга юрисдикция) достатъчни могат да бъдат копие на старият регистрационен талон и лична карта на новия собственик. Разликата в това, какво очаква застрахователя от Вас идва от това дали колата има друга валидна регистрация.

Ако колата няма регистрация валидна извън България (независимо от причината, включително прекратена или изтекла)

Може да предоставите каквито и да е документи, стига те да съдържат информация за:

  • техническите характеристики на колата (рама, дата на първа регистрация, марка, модел, цвят и т.н.) и
  • новият собственик (имена, ЕГН, адрес по постоянна регистрация).

За превозно средство без друга регистрация можете да купите стандартна годишна полица. Не сте длъжни да платите 30 дневна застраховка!

Ако колата има друга валидна регистрация извън България

Длъжни сте да купите 30 днева полица (чл. 489, ал. 5 от Кодекса за застраховане). Като за нея е задължително да удостоверите пред застрахователя правото на собственост с документ за придобиване, преведен на български.

Като 30 дневна гражданска можете да имате само еднократно. Не регистрирате ли колата в този срок, ще сте длъжни да прекратите чуждестранната регистрация за да вземете нова гражданска отговорност.

Не бива да забравяте също и че покритието по полицата влиза в сила от момента на получаване на българските номера. До тогава застраховката ви е нищо повече от скъп лист хартия.

Как работи пазара

Доколко обаче нормите на Кодекса за застраховане са разбрани от застрахователите, както са разписани и защо, е отделен въпрос. При повечето, за кола без българска регистрация, която не е фабрично нова, не се предлага годишна полица. При други може срокът да е 1г месеца, но само ако е съпроводена с валидно каско, при трети е задължително застраховката да е на вноски, четвърти съпровождат полицата с анекс за прекратяване след първия месец, ако не бъде уведомен застрахователя за регистрацията.

Дали технологично е невъзможно да се сключи втора 30 дневна полица, също може да се постави под съмнение. Във въпросника си нито една компания не пита, доколко колата без българска регистрация няма друга валидна такава.

Ако купувате превозно средство с валидна българска регистрация

Ако купувате регистрирано в България МПС, проверете има ли валидна полица. Ако е така - продавачът е длъжен да Ви предостави всички документи по действащата застраховка гражданска отговорност (полица, контролен талон, сертификат зелена карта, сметки за платени вноски при разсрочено плащане на премията).

Като нов собственик имате право да прекратите полицата или да продължите да я ползвате при условията при които е сключена.

Купувам си кола с валидна гражданска, какво трябва да доплащам?

Ако превозното средство е без валидна полица, можете са сключите годишна такава по общия ред.

Задължително след като имате регистрация

След получаване на свидетелството за регистрация сте длъжни да уведомите за това застрахователя. Уведомлението се извършва като представите копие на талона.

Срокът да уведомите застрахователя е 7 дни от датата на покупката на превозното средство.

За промяната в обстоятелства (получаването на регистрационен номер) към полицата Ви по гражданска отговорност следва да бъде издаден анекс (добавък). Добавъкът към договора Ви за застраховка може да бъде издаден и от посредника сключил вашата застраховка. Възможно е застрахователят да иска доплащане на премия, ако вашия рисков профил е по – лош от този на текущия собственик.

Права и задължения на купувача

  • Длъжен сте до 7 дни от придобиването на превозното средство да уведомите застрахователя.
  • В рамките на този срок имате право едностранно да прекратите договора за гражданска отговорност без да посочите основание.
  • Солидарно отговорен сте с продавача за неплатената част от премията до датата на прехвърлянето

Права и задължения на застрахователя

  • Застрахователят може да изиска за погасите неплатената част от премията до датата на прехвърлянето.
  • Може да начисли допълнителна премия, по своя преценка, за промяна в рисковите обстоятелствата при които е сключена полицата.