Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Какви са последствията, ако полицата ви съдържа грешна, непълна или неточна информация?

Законодателят е предвидил строги изисквания към качеството на данните, които са критични за съдържанието в полицата. Тези данни се извличат от електронната услуга на МВР. Нямате контрол върху тях. И не носите отговорност за техния обхват и пълнота. Пропуските се допълват от вашия брокер или застраховател, издаващ договора.

Кога не е валидна застраховка гражданска отговорност?

Какво се случва, ако има неверни или неточни данни в полицата?

Част от информацията във вашия договор не се извлича от електронната услуга на МВР. Това са съществени за оценка на риска обстоятелства за които застрахователя задава изричен въпрос. Няма ограничение за какво може да ви пита вашия застраховател. Ако статистиката му показва, че цвета на косата на баба ви е фактор и за това може да бъде зададен въпрос.

Отговорите, които предоставяте са база за ценообразуване, но не и условие за валидност на полицата. С други думи, всичко различно от данните на МВР е въпрос на пари.

Ако поради някаква причина застрахователя установи, че полицата ви съдържа премълчани обстоятелства /например за ПТП през предходния период/ или неточни данни /например за шофьорския стаж, или възраст на обичайния водач/, то той няма право

  1. Да прекрати договора;
  2. Да откаже или да намали размера на плащанията по предявени претенции.

Компанията обаче има право обаче да изиска от вас доплащане на премия до справедливата по тарифа. Това е тази, която би определил като цена по застраховката ако премълчаните или неточни обстоятелства бяха известни при сключването на застраховката, заедно с лихви за забава. Срокът да упражни това право е един месец от датата на узнаване, ако обстоятелството е съзнателно необявено или обявено неточон и две седмици при несъзнателна теточност. Изискване да бъде упражнено правото е и ползвателя на застрахователна услуга, да бъде уведомен за него преди сключването на договора.

Проверете си полицата. Текстът е част от съдържанието на договора от компаниите.

Ако е така, ситуацията е с единствен възможен изход за платите, каквото поискат. Ако го поискат! Те не могат да прекратят полицата, а ви е да не платите справедливата премия.

Какво се случва ако част от данните станат неверни или неточни през срока на полицата?

Възможно е през срока на договора част от обстоятелствата да се променят и част от отговорите, които сте дали при сключване да се окажат неверни или непълни. Задължение по Кодекс на застрахованото лице е да уведоми застрахователя си за всичко, за което е зададен изричен въпрос. Съдържат се в предложението за застраховане, в самата полица или е свързано с документ, които ви е бил изискан при сключване /талона например/. Срокът за потребителя за това е „незабавно“!

Ако сте предварително уведомен в договора за застраховка /текстът е в съдържанието при част от компаниите/, застрахователят може в срок от две седмици от узнаване на новонастъпилото обстоятелство да изиска доплащане до справедливата премия по тарифа. Изходът и от тази ситуация е един. Ако искат доплащане, трябва да платите.

Кое е правилното поведение по отношение на съществените обстоятелства за които застрахователя е задал изричен въпрос?

Бъдете коректни в отговорите си при сключване. Ако пред срока на валидност на полицата, някое от обстоятелствата се промени – уведомете застрахователя. Ако не го направите застраховката остава валидна, но може да излезе по - скъпа отколкото сте уговорили при сключване.