Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Откраднаха ми колата! Какво да правя с гражданската?

Кражбата, грабежът или каквато и да е друга форма на противозаконно отнемане не налагат да предприемате каквито и да е действия, свързани с вашата полица по гражданска отговорност.

При кражба застраховка гражданска отговорност не се прекратява

Кражбата не води до формална промяна в собствеността на вашето превозно средство. Въпреки, че МПС-то е в непозволено от вас фактическото владение на трето лице, то продължава да бъде ваше по талон. С други думи кражбата не променя вашия застрахователен интерес и/ или задължението да поддържате валидна полица по гражданска отговорност.

Кражбата не е основание за прекратяване на полица гражданска отговорност

Кодексът за застраховане изрично описва случаите, при които вече сключена полица може да бъде прекратена. При задължителната застраховка единственото възможно основание е промяна в застрахователния интерес. Ако не предприемете допълнителни действия по дерегистрация на превозното средство, кражбата не може да бъде използвана като основание за спиране на действието на влязъл вече в сила договор.

Кражбата може да бъде основание само за дерегистрация на превозното средство, по искане на собственика след обявяване на МПС за издирване.

Как и кога можете да прекратите вашата гражданска отговорност?

При кражба не сте длъжен да уведомите застрахователя

Това задължително условие при каско, не е валидно при гражданската отговорност.

Защото:

  • Вреди/ щети причинени от превозно средство, докато е противозаконно отнето са изключен по гражданска отговорност риск

За застрахователя по гражданска всички рискове свързани с превозното средното средство, докато то е непозволено отнето, са изключени. Възможните щети/ вреди, които неоторизираният владелец може да причини към трети лица се покриват от Гаранционния фонд. Фондът или застрахователят по гражданска (ако поради някаква причина бъде задължен да плати такава щета) има право на регрес към виновния.

  • Непозволеното владеене на превозно средство не е съществено за застрахователя обстоятелство

Колкото и абсурдно да звучи, в подписваческите правила на нито една компания не фигурира въпрос, свързан с неоторизираното владеене на превозното средство. Т.е. при сключване не декларирате, кой и как се разпорежда с него, към момента на подписване на полицата. След като изрично не е поставил въпрос, за застрахователят (по нормативно правило) е несъществено за оценката на риска обстоятелство. Следователно необявяването на факта, че колата вече е открадната, не може да провокира последствия за застрахования.