Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Кога не е валидна полицата по гражданска отговорност?

Валидната полица е само коректно издадената такава.

Правилата за съдържанието на договорите и вида на информацията, която те съдържат, по задължителна застраховка се определят с кодекса за застраховане, наредба 54 и наредба 49.

Законодателят е предвидил строги изисквания към качеството на данните, които се съдържат в полицата. Системата за издаване на полици е уредена така, че да защити максимално потребителя на застрахователна услуга. Ако данните за застраховката са извлечени от системата на МВР, полицата е валидна, без значение на качеството на която и да е друга информация, съдържаща се в документа.

Какво означава данните да са извлечени от системата на МВР?

За коли с валидна българска регистрация, системата ЕИСОУКР /през нея се издават всички полици по гражданска отговорност/, чрез електронна услуга използва информацията, въведена в регистрите на МВР, за характеристиките на колата и нейния собственик. Тази информация се получава с номер на текущо валидния талон и номера на автомобила. Ако тези две категории данни са невалидни, например използвате стар талон, системата ЕИСОУКР няма да допусне издаване на полица. Всичко друго, за което застрахователя е възможно да пита /например престой на МПС- то зад граница за предходния период/ е съществено за оценка на риска обстоятелство за което е зададен изричен въпрос. То може за да окаже влияние на цената, но не и на валидността на полицата.

С други думи, всичко различно от номер на талона и колата е въпрос на пари, не на валидност на полицата.

Кое прави полицата невалидна?

Няма идеални системи, ако крайния резултат при тях зависи и от човешки фактор, или самата и същност допуска изключение. Второто произтича от задължението за сключване на гражданска отговорност за целите на първоначална регистрация на преводното средство. Т.е. системата ЕИСОУКР допуска издаване на полица и без ползване на услугата за данни на МВР /все пак такива за коли без регистрация няма/.

За разлика от други застраховки, при които споразумение на лист хартия, върши работа, при гражданската отговорност всичко е изписано в нормативни правила. Какво съдържа, кой и как се издава, от къде и при какви условия се предават данните. Всяко отклонение от разписаните правила правят полицата невалидна. Лист хартия, без особена правна стойност.

Как може да се използва погрешно настройката за издаване на полици?

От стана на застраховател или посредник, без знанието на потребителя, риска за клиента е сведен до нула. Защото последствията са скъпи и остават за сметка на деятеля. Застрахователят така или иначе носи риска, по полицата, без значение как е издадена. Ако причината е посредника, той има задължителна застраховка професионална отговорност. При високи лимити е, но не колкото задължителните по ГО, а и умисълът ако бъде установен такъв е стандартно изключение. Освен това качеството на работата на посредниците се ревизира и от застрахователите. Така нищо не остава скрито за дълго.

Хипотетичният случай при който полицата е невалидна, е ако за кола с валидна регистрация се издаде застраховка като за превозно средство без регистрация. Достатъчно за такава застраховка е само номера на колата.

Ситуацията е възможно да се експлоатира, за коли със стар талон.

Как става възможно сключването на полица за кола със стар талон?

Такава застраховка видимо е валидна, вижда се през страницата на Гаранционния фонд, но по същина не е. При щета застрахователя има пълното основание да откаже. Тя е издадена в нарушение на наредба 54. На практика това не е задължителната полица, която трябва да имате. И още по лошия вариант- да плати застрахователя и да предяви регресен иск с за платеното.

Какви са последствията, ако полицата ви съдържа грешна, непълна или неточна информация?