Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Нямам технически преглед. Важи ли ми гражданската?

Да, валидна е. Защото покритието по гражданска отговорност е на база всички рискове. Полицата е валидна при всяка ситуация, различна от изрично изключените. Удостоверението за техническа изправност на автомобила, какъвто е задължителния технически преглед, не е изрично изключение.

На практика обаче е възможно да срещнете определени затруднения в зависимост от ситуациите в които може да попаднете.

Какви са Вашите права и вероятните последствията в няколко възможни ситуации?

Ако сте увреденото лице, което претендира за обезщетение пред застрахователя на виновния.

Талон за валиден технически преглед може да бъде изискан от застрахователя при предявяване на претенция. Липсата на такъв обаче не може да бъде основание за отказ от плащане. Кодексът за застраховане не дава право компанията по гражданска отговорност да ограничи вашето право на обезщетение поради липсата на удостоверение за техническа неизправност на превозното средство.

Защото талонът за технически преглед не удостоверява обстоятелствата при които е възникнало събитието (за това служи протокола за ПТП), не удостоверява вашето право да получите обезщетение (за това е необходим талонът на колата, като документ за собственост). При определен вид щети, обаче удостоверението за техническа изправност може косвено са бъде свързано с размера на щетата. С други думи липсата на валиден талон за технически преглед може да бъде окаже влияние, само върху размера на платеното обезщетение, но не и върху решението дали то да бъде платено.

Застрахователят има право да иска от вас да предоставите талона за технически преглед, тъй като кодексът за застраховане допуска компанията да изисква допълнителни документи (необходими по негова обоснована преценка) за установяване на основанието и размера на щетата. Ако те не бъдат представени това удължава срока за решение по вашата претенция от 15 дни до 90 дни.

Ако плащането бъде отказано с аргумент породен от непредставен валиден талон за технически преглед, търсете правата си в съда.

Ако сте виновния за ПТП водач

Застрахователят не може да откаже плащане по причинената от вас щета с аргумент за липса на документ за технически преглед. Ако обаче ПТП- то е причинено в резултат на неспиране и не предприемане на необходимите мерки за отстраняване на възникнали по време на движение повреда или неизправност на превозното средство, компанията може да предяви регресен иск към вас за възстановяване на платеното на пострадалия.

Обстоятелството, доколко сте спрели, предприели или не необходимите мерки при възникнала повреда по време на движение обаче не се установяват с талона за технически преглед. Ако към вас бъде отправена регресна покана с допускането, че сте управлявали технически неизправно превозно средство само на основание липка на свидетелството за техническа проверка, търсете правата си в съда.

Вторият, не по- малко съществен риск, с който е свързано управлението на МПС без валиден талон за преглед, е санкцията от пътна полиция. Глобата е 50лв. Ако обаче може да се установи, че вашата кола е технически неизправна и движението с нея- забрането (вижте: Кога е забранено движението на превозното средство?) санкцията може да бъде до 150лв. Пътна полиция има право дори да спре колата от движение.