Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Къде са общите условия на гражданската отговорност?

Общите условия по гражданска отговорност не са във вида, в който сте свикнали да ги виждате- шарена книжка или много принтирани страници със ситен текст. При сключване на задължителната полица няма да получите подробно описани правила при които работи вашата застраховка. За това има съвкупност от нормативни актове.

Какво са общи условия по застраховка?

Общите условия са набор стандартизирани клаузи, които застрахователят прилага съм всички договори които сключва по даден продукт. Те описват в детайли начина по който работи застраховката- покритите рискове и изключенията, правата и задълженията на застраховател и застрахован, условията за промяна договора и т.н.

Общите условия са част от договора застраховка. Да го наречем неформално, те са неперсоналната част. Персонализацията (застрахован, обект и покритие) е в полицата.

Причината да има общи условия към договора за застраховка е доброволността при повечето продукти. Компаниите имат свободата да предлагат каквито искат покрития и условия, стига те да не противоречат на общите изисквания на нормативните правила.

При задължителните застраховки обаче, законодателят е длъжен да прецизира в детайли условията или поне минималните изисквания към характеристиките на продукта. Като това изискване е особено валидно, за застраховки за които вътрешното законодателство е обвързано и с нормативни изисквания на Европейския съюз или сключени от страната споразумения.

Къде са общите условия за гражданска отговорност?

Нормативната уредба в България съдържа достатъчно детайлни разпоредби, за условията при които се сключва и работи задължителната застраховка. Множество законови и позаконови нормативни актове определят :

  • покритите рискове и изключенията от покритие;
  • условията за плащане на премиите от страна на застрахования и последиците от неплащане или от неточно плащане;
  • задълженията на застрахователя, срока за плащане и начина за определяне размера на плащанията;
  • задълженията на застрахования при настъпване на застрахователното събитие и за неговото доказване;
  • обстоятелствата, свързани с промени в застрахователното правоотношение

Според изискванията на Кодекса за застраховане, по отношение на типовите условия по застрахователни договори, за застрахователят не е необходимо да добавя своя интерпретация за условията чрез общи условия. Или казано с други думи

Общите условия по застраховка гражданска отговорност се съдържат в Кодекса за застраховате, други подзаконови нормативни актове и споразумения по които България е страна.

Все пак нищо ли не дават застрахователите, да условията по гражданска отговорност?

Разбира се застрахователите са свободни да прилагат каквито искат общи условия към сключваните от тях договори по гражданска отговорност. С тях не постигат друго, освен повторение на разписанията на закона. Нещо повече, каквото и да съдържат типовите клаузи, те не могат да бъдат в противоречие на нормативните правила.

Единственото нормативно задължение е съм полицата гражданска отговорност да бъде приложен информационен документ. Това е резюме на същината на общите условия по даден продукт. Дава обща представа за какво е полицата и до къде, и кога може да се разчита на нея

Неудобството ли е да няма общи условия за застрахования по гражданска отговорност?

За клиента, тази особеност при гражданската отговорност е свързана обаче с едно неудобство- да познава и спазва законодателството, да намира информация и интерпретира правилно редица нормативни актове, свързани със задължителната полица.

Не бива да забравяте! Не познаването на законодателството не е основание за неговото неспазване.

Ние от Broko се стремим да направим вашият избор по гражданска отговорност информиран. Това е причината да поддържаме актуално съдържание не само за задължителната застраховка. Факт е, че нормативните правила за гражданска отговорност са трудни за разбиране, ако не сте запознат с принципите на застраховането, терминологията и условията на компаниите. Винаги обаче можете да разчитате на съдействие от вашия брокер.

Това е работата на брокера! Да бъде компетентен и добре информиран.