Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Какви документи съдържа вашата полица гражданска отговорност?

Договорът за застраховка гражданска отговорност е писмен. Той може да бъде сключен на хартиен носител или във формата на електронен документ, съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис.

Пакетът документи за застраховката следва да съдържа:

 • Полица
 • Сметка/квитанция
 • Стикер, контролен талон
 • Сертификат Зелена карта
 • Двустранен констативен протокол
 • Информационен документ

Къде са общите условия по гражданска отговорност?

Полица

Полицата е вашият договор за застраховка. Тя конкретизира отношенията между застрахования и застрахователя.

Полицата съдържа информация за:

 • вашият застраховател (неговото име, адрес и идентификационни номера),
 • собственика на превозното средство (имена, адрес и ЕГН),
 • застрахованото превозно средство (описано с марка, модел, регистрационен номер и номер на шаси),
 • лимитите на отговорност на застрахователя,
 • срок на валидност на полицата;
 • дължимата премия (в обща сума, начинът на нейното определяне, броят вноски на които е платима и техните падежи).

Какво представлява полицата?

Стикер, контролен талон

Стикерът е удостоверение за сключена застраховка гражданска отговорност. Той е част от знака на Гаранционния фонд. Предназначен е за превозното. Следва да бъде поставен на видимо място на предното стъкло, а ако това е технологично невъзможно (при мотоциклети, мотопеди, триколки и ремаркета) - на полицата.

Контролният талон също удостоверява наличието на валидна полица по гражданска отговорност. Следва да бъде носен от водача на превозното средство. Контролният талон, заедно с полицата може да бъде изискани за проверка от контролните органи.

Стикерът и контролният талон са остатъчни елементи от съществувалата до средата на 2011 система за контрол на наличието на валидна полица. С въвеждането на електронно издадени полици, значението на съпътстващите полицата удостоверения, е спорно. Въпреки това те продължават да са нормативно задължителни.

Как изглежда стикерът и за какво служи?

Сметка/ квитанция

Сметката е документ, удостоверяващ плащане на вноска по полица. Издава се задължително за всяка вноска, включително и първата. Препоръчително е сметките да бъдат прилагани към договора за застраховка.

За какво се ползва сметката?

Сертификат Зелена карта

Сертификатът е удостоверение за сключена гражданска отговорност, издадено в унифициран за страните членки на споразумението зелена карта, вид.

Ще пътувам в чужбина. Трябва ли ми зелена карта?

Двустранен констативен протокол

Двустранният констативен протокол е стандартизиран документ. Той служи за двустранно удостоверяване на обстоятелствата при пътно транспортни произшествия за които присъствието на КАТ не е необходимо. Протоколът се попълва при и на мястото на събитието. Съдържа данни за идентификация на страните, номерата и застрахователите с които е сключена застраховка гражданска отговорност, както и кратно текстово и графично описание на обстоятелствата.

Двустранният констативен протокол е документът въз основа на който можете да предявите претенция за обезщетение към застрахователя на вторият участник в произшествието.

Как се попълва двустранен констативен протокол?

Информационен документ

Информационния документ е кратко резюме на условията при които е сключена вашата застраховка. Обобщение на общите условия по полицата. Има стандартизиран формат, общ за цялата европейска общност. Следва да съдържа информация за вида застраховка, покрити и изключени рискове, ограничения в покритието, териториален обхват, задължение на застрахования, условия за плащанията, срок на покритието и възможности за прекратяване на договора.

Целта на информационният документ и да улесни разбирането от потребителя на най - важните условия при които работи неговата застраховка.