Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Как се попълва двустранен констативен протокол?

Двустранният констативен протокол (ДКП) представлява химизирана бланка в два или три екземпляра- по един за всяко страна участваща в ПТП (и едни за застрахователя, ако бланките са три). Задължително е да получите ДКП при сключване на застраховка гражданска отговорност. Ако такъв не ви е предоставен или ви и необходим нов, обърнете се към посредника издал полицата. При ПТП можете да ползвате формуляра без значение от коя компания е предоставен.

Какво трябва да става ясно от попълнен ДКП?

Съставът на гражданската отговорност има пет елемента. Те са необходимото за да бъде ангажирана отговорността на застрахователя. С ДКП трябва да удостоверите четири от тях. Петият е вината. Тя по условията на чл. 45 от Закона за задълженията и договорите тя съществува, независимо от декларираното от страните върху протокола.

Съдържанието на полетата в протокола е интуитивно. Достатъчно за да постигнете необходимото е да попълните документа правилно за да стане ясно следното:

1. Поведение

Двете страни трябва да направят нещо, за да възникне събитие. Поведението им при което е възникнало ПТП-то описвате с

  • избор на съответстващите квадратчета с централната вертикална част на протокола (т.12 Обстоятелства).

Задраскват се само тези, които са верни едновременно и за двете страни. Останалите се оставяте празни.

  • Схема на ПТП-то в долната централна част (т.13 Скица на пътната обстановка и ПТП)

Не е нужно да сте графѝк, за да стане ясно положението на превозните средства в момента на ПТП-то. Два правоъгълника за превозните средства, няколко криви за улиците и стрелки за посоките на движение са достатъчни. Важно е схемата да е за момента на сблъсъка и да бъдат отразени имената на улиците и доколко има обозначения със знаци и/или маркировка.

2. Противоправност на поведението

Тя произтича от разписаното в Закона за движение по пътищата и свързаните с него подзаконови нормативни актове. След като имате книжка, трябва да го познавате добре. Противоправността (коя от страните не се е съобразила с разписаното в закона) става ясна от схемата на ПТП-то и избраните със задраскано квадратче обстоятелства в група 12.

Трябва да сте наясно от Закона за движение по пътищата, коя от страните каква разпоредба е нарушила. Ако не сте- прочетете внимателно закона, преди да се качите на превозното средство! Длъжни сте да го познавате.

3. Причинна връзка

Причинната връзка между поведението на страните и произтеклите вреди е видна от схемата на ПТП-то и обстоятелствата при които е възникнало.

4.Вреди

Имате изрични полета за всяка от страните (група 10 и 11). Изброяване част или всички, ако мястото е достатъчно в поле 11 и маркирате на схемата на превозното средство в поле 10, видимо увредените зони.

С двустранния констативен протокол се удостоверява само постигнато съгласие по отношение на обстоятелствата. В него НЕ СЕ ВМЕНЯВА вина! Правото да вмени вина има само държавен органи, които е оправомощен за това със закон.

Защо не трябва да пиша "виновен съм" при попълване на ДКП?

Формални изисквания при попълване на двустранен констативен протокол

При попълването е необходимо да се съблюдават следните формални изисквания:

  1. Протоколът се попълва на мястото на произшествието;
  2. Попълва се само, ако е налице съгласие между участниците по отношение на обстоятелствата при които е възникнало ПТП-то.
  3. Попълва се четливо, без пропуски, грешки, задрасквания, корекции. Това го прави невалиден. Ако сте допуснали каквато и да е грешка- попълнете нов.
  4. Съдържащите се в протокола данни се взимат от полиците по гражданска отговорност на двамата участници и свидетелствата за правоуправление (шофьорската книжка). Двамата участници са длъжни да си ги предоставят!
  5. Подписва се от двамата участници.

От 01.03.2017г. при удостоверяна на събития с ДКП не се уведомява пътна полиция. Внимавайте обаче, ако имате каско. В условията по вашата полица може да се съдържа изрично изискване да уведомите застрахователя си при събитие.

Как се попълва двустранен констативен пропокол?

Използването на ДКП е европейска практика. Формулярът съдържа идентична информация и има приблизително еднакво приложение във всички страни на ЕС.

При събитие всеки от участниците попълва една от страните (лява или дясна) на протокола. Няма значение коя. Преценката на това, кой има право да получи обезщетение не зависи от мястото му в документа. Обърнете внимание на написаното от другия участник. Трябва да е без пропуски и да отговаря на обстоятелствата при които е възникнало събитието. Отговорността за коректността на документа е обща (и на двете страни). Грешка или пропуск в декларацията на другата страна може да бъде причина да не получите обезщетение.

Гърбът на бланката съдържа указания за попълване. При част от застрахователите те са достатъчно подробни. Ако това не е достатъчно, проверете какво трябва да съдържа всяко отделно поле от протокола.

Примерен попълнен двустранен констативен протокол

При хипотетична ситуация, в която два леки автомобила се блъскат на нерегулирано кръстовище, двустранният констативет протокол следва да изглежда така:

Попълнен двустранен констативен протокол

При удостоверяване на събитие с ДКП не сте длъжни да информирате вашия застраховател. Въпреки това, в много случай той е на разположение чрез асистанс център и може да ви укаже съдействие. Винаги обаче трябва да можете да разчитате на брокера, издал полицата. Ако не иска да ви помогне при нужда, няма причина да го избирате при подновяване, нали?! Трябва да е на ваша страна, все пак за това му гласувате доверие при сключване на полицата.

Какво да направя след ПТП, удостоверено с констативен протокол?

Често задавани въпроси