Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Какви документи да подготвя при щета по гражданска отговорност?

За да бъде уважено вашето искане за обезщетение, е необходимо да удостоверите вашето право с документи пред застрахователя. Какво ще изиска от Вас компанията, зависи от вида на вредата и вашата връзка по отношение на собствеността върху увреденото имущество или правото да предявите претенция при неимуществени вреди.

За да скъсите срока за обработване на вашата претенция, при предявяването носете следните документи:

При материални щети върху автомобила:

 • Протокол за ПТП (двустранен констативен протокол или такъв, съставен от Пътна полиция);
 • Талона на колата (свидетелство за регистрация);
 • Талона за технически преглед на колата;
 • Шофьорската книжка на водача, който е управлявал МПС-то по време на ПТП;
 • Контролен талон, към шофьорската книжка на водача по време на събитието;
 • Разходооправдателни документи (фактури, сметки, квитанции и др. ), за суми, които сте платили предприемайки действия по ограничаване на вредите в резултат на съдитието или неотложен ремонт.
 • Банкова сметка на собственика на колата (при някой компании е задължително да предоставите удостоверение за банкова сметка. Дават го при откриване на сметката ил ипри поискване).

Ако колата е собственост на юридическо лице може да ви поискат и:

 • Пълномощно за управление на автомобила;

При материални щети върху друго имущество:

 • Протокол за ПТП (двустранен констативен протокол или такъв, съставен от Пътна полиция);
 • Документ за собственост на имуществото (нотариален акт, договор за покупка или фактура, в зависимост от вида на имуществото);
 • Разходооправдателни документи (фактури, сметки, квитанции и др. ), за суми, които сте платили предприемайки действия по ограничаване на вредите в резултат на съдитието или неотложен ремонт.
 • Банкова сметка на собственика на имуществото

При материални щети върху друго имущество е възможно застрахователят за изиска и други документи в зависимост от вида на имуществото (например разрешително за ползване, за строеж и т.н.).

При нематериални вреди

Нематериалните вреди са с различна ликвидация, защото не всички увреждания след ПТП могат веднага да бъдат определени и оценени. Нещо повече няма унифицирана мярка за оценка на вредите. И на трето място, ако не сте доволни от възможно споразумение винаги можете да предявите претенция за по- високо обезщетение през съда. Ето защо можете да предявите предявите иск към застрахователя само с

 • Протокол за ПТП с увредени лица;

и в последствие, по искане на застрахователя да предоставите останалите необходими документи. Могат да ви бъдат изискани едно или повече от:

 • Болничен лист (при временна нетрудоспособност), решение на ТЕЛК (при трайна неработоспособност, смъртен акт (при смърт);
 • Удостоверение за наследници, пълномощно;
 • Други медицински документи, като епикризи, снимки, проведени терапии, ако имате такива;
 • Банкова сметка
 • Други в зависимост от особеностите на увреждането.

Във всички случаи можете да предявите претенция и само с заявление, попълнето на място.

Всеки един от необходимите документи може да бъде предоставен по- късно. Това обаче удължава срока в който застрахователят следва да плати.

ВАЖНО!

Застрахователят няма да премине съм оценка на вашата вреда/щета, докато не предоставите всички необходими документи.

Често задавани въпроси