Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Какво трябва да направя за да ми покрият вредата по гражданска отговорност?

Гражданската отговорност покрива отговорността на собственика или ползвателя на превозното средство за вреди, причинени на трети лица. Т.е. право на обезщетение по полицата има само третото пострадало лице. Застраховката се сключва на база всички рискове. Това означава че покрити по нея са всички причинени вреди (щети от всякакъв род), които не са описани като изрично изключение.

Какво покрива застраховка гражданска отговорност?

Какво не покрива застраховка гражданска отговорност?

Ако сте пострадало лице имате право да предявите претенция към застрахователя на виновния. А ако извършителят е неизвестен или незастрахован, а вредата е свързана с телесно увреждане или смърт, можете да предявите претенция за обезщетение към Гаранционния фонд.

За да претендирате за обезщетение е необходимо да:

  1. Да уведомите застрахователя на виновния, респективно Гаранционния фонд, ако претенцията може да бъде насочена към него;
  2. Да удостоверите настъпването на събитието в резултат на което е вредата;
  3. Да покажете на застрахователя/ Гаранционния фонд, че имате право да получите обезщетението и
  4. При материални щети да предоставите достъп до пострадалото имущество за оглед и оценка на вредата.

Това става с документи!

Какви документи да приготвя при щета по гражданска?

Как предявявате претенция?

Предявявате претенция, като попълните уведомление (името на документа варира- декларация, заявление, доклад) за щета. Представлява стандартизирана бланка, която се предоставя от застрахователя. Формулярите са със свободен достъп и са на разположение в приемната на ликвидационния център на компанията. Уведомлението се попълва на място.

Претенциите към Гаранционния фонд могат да бъдат предявени директно или чрез ликвидационен център на застраховател.

В уведомлението описвате на кратко какво се е случило- обстоятелства и факти. Ако извършителят е известен и знаете номера на полицата, задължително ги посочвате в претенцията си за обезщетение. Тази информация се съдържа в протокола, издаден от Пътна полиция или съставен между участниците в събитието.

Какво да направя след ПТП?

Как удостоверявате събитието?

Ако е възможно събитието се удостоверява с документи. Те зависят от вида на събитието. Могат да бъдат констативен протокол, рапорт, доклад или друг документ, издаден от държавен орган.

Как се удостоверява събитие с МПС?

Кога се съставят констативни протоколи?

Как удостоверявате правото да получите обезщетение?

Застрахователя ще плати обезщетението по вашата претенция само ако имате право на това. Това означава:

  • Да се пострадало лице (претърпяло материална или неимуществена вреда)
  • Сте наследник или пълномощник на пострадалото лице.

Предявяването на претенция за обезщетение по застраховка гражданска отговорност е право, не задължение. Дали ще изисквате компенсация за претърпени вреди зависи само от вашата преценка. Отказът не носи последствия.

Какви са сроковете за предявяване на претенция по гражданска отговорност?

Сроковете за предявяване на претенция по застраховка гражданска отговорност са три години при материални щети и пет при телесни увреждания или смърт. Тези давностни срокове са предвидени законодателно и не могат да бъдат съкращавани от указания или уговорки със застраховател.

По всяко време, в размите на тези срокове, можете за информирате застрахователя, че изисквате плащане на обезщетение за претърпените вреди.

Отлагането във времето обаче е свързано с няколко особености.

  • При материални щети е необходимо да запазите имуществото в същия вид, за да може застрахователят да направи оглед и оценка.
  • При нематериални врещи е възможно за установяването на последствията от събитието върху пострадалото лице да изисква по- дълъг период от време.

На застраховка гражданска отговорност може да се разчита за компенсации на вреди. Ако имате автомобил, не пропускайте да поддържате валидна полица.

Често задавани въпроси