Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Какво да направя след ПТП?

Правилото при гражданска отговорност е: Дръжте застрахователя си информиран!

Ако сте пострадалата страна, имате право, но не и задължение да предявите претенция към застрахователя по гражданска отговорност на виновния.

Ако сте причината на събитието, сте длъжен да уведомите за него вашия застраховател по гражданска отговорност.

Ваше задължение е да уведомите застрахователя си по гражданска отговорност за всяка претенция, която може да бъде предявена към Вас

За всяко събитие, за което може да бъде предявена претенция към Вас по вашата полица гражданска отговорност сте ДЛЪЖЕН да уведомите застрахователя си.

Срокът за това е 7 работни дни от датата на събитието.

Кодекс за застраховането Чл. 495. (1) При настъпване на застрахователно събитие застрахованият по застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите е длъжен, освен ако е в обективна невъзможност: ..... т. 3. да изпълнява задълженията си по чл. 430 за уведомяване на своя застраховател по застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите;
Кодекс за застраховането Чл. 430. (1) Застрахованият е длъжен във връзка с неговата гражданска отговорност в срок до 7 дни от .. т. 2. узнаването да уведоми застрахователя за настъпване на застрахователно събитие;

Въпреки, че е допустимо уведомлението да бъде направено и от пострадалото лице (това става с предявяването на претенция от негова страна), не забравяйте! Пострадалият може, но не длъжен да предяви претенция. Сроковете в които той може да се обърне към вашия застраховател за плащане са до 3 години при имуществени щети и 5 години за неимуществени.

Как се уведомява застрахователя от виновния водач?

Има стандартизирана бланка, наречена „доклад до застрахователя“. При част от компаниите формулярът е гърба на един от листовете на двустранния констативен протокол. Можете да ползвате и принтирана от вас бланка.

Пример: В хипотетичната ситуация нашия пример, водачът на Автомобил А е длъжен да уведоми застрахователя си, тъй допуска, че срещу него може да бъде предявена претенция. Не се е съобразил с предимството на дясно стоящия при нерегулирано кръстовище. За ПТП- то е съставен двустранен констативен протокол. Докладът до застрахователя може да изглежда така.

Ако форматът ви изглежда труден на попълване, възможно е да уведомите застрахователя си и с писмо свободен текст.

Важното е да бъде направено в регламентирания срок. Без значение е как.

Застрахователят ви се интересува и от обстоятелствата при които е възникнало събитието. Затова приложете към писмото до него и копие от документите, с които разполагате (ДКП, констативен протокол и т.н.). Съпътстващите документи могат да бъдат представени в последствие, ако за тяхното изготвяне е необходимо технологично време.

Кодекс за застраховането Чл. 495. ал. (3) При настъпване на застрахователно събитие застрахованият е длъжен заедно с уведомяването по ал. 1, т. 3 да посочи подробно обстоятелствата относно това събитие и да оказва впоследствие съдействие, по време на провеждане на проучване от страна на застрахователя по повод на това събитие.

При подаване на уведомлението изискайте входящ номер от застрахователя! Той е вашата гаранция за изпълнение на задълженията ви. Не приемайте "Не" от компанията. Длъжни са винаги да приемат писмена комуникация от вас.

Какви са последствията ако не уведомите застрахователя си за виновно причинено ПТП?

Подлежите на глоба

Изрична глоба, ако не уведомите застрахователя си при виновно причинено ПТП няма. Но! неизпълнение на задължение, вменено с нормативна уредба (чл. 644, ал. 1 от Кодекса за застраховане) подлежи на

  • глоба от 500 до 3000 лв. - за физическо лице;
  • имуществена санкция от 1000 до 20 000 лв. - за юридическо лице или едноличен търговец.

Правото да я наложи има само заместник председател на Комисия за финансов надзор.

Дължите и част от лихвите за забава, ако има такива

Извън покритието на вашата полица са лихвите за забава на плащането на обезщетението (ако има такива) от датата на събитието до датата на уведомяване на застрахователя. Застрахователят ще предяви регрес към вас за платената сума.

Често задавани въпроси