Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Как да предявя претенция към застрахователя по гражданска отговорност на виновния?

Ако сте претърпели вреда в резултат на пътно транспортно произшествие имате право да предявите претенция за обезщетение по застраховка гражданска отговорност на виновния водач. За това е необходимо:

да НЕ сте виновен за ПТП-то;

  • да се обърнете към застрахователя на виновния водач;
  • да докажете основанието и размера на вредата

и

Кога не сте виновен?

Правото да вмени вина има само оправомощен за това орган. При пътно- транспортни произшествия, това е Пътна полиция (КАТ). При съставяне на протокола от Пътна полиция, се отбелязва кой от участниците е отговорен за събитието. Обикновено за него бива съставен и акт за нарушение. КАТ проверява валидността на гражданската отговорност. Застрахователят и номера на полицата се вписват в протокола на ПТП. Ако виновния водач управлява МПС-то без валидна полица, имате право да предявите претенция към Гаранционния фонд.

Ако събитието не е посетено от КАТ, а е удостоверено с двустранен констативен протокол, виновен е този водач, който не се е съобразил с правилата за движение по пътищата.

Например: на нерегулирано кръстовище- с предимство е дясно стоящият, при престрояване в съдеднапътна ленка- с предимство е движещият това платно, при наличие на пътни знаци и/ или маркировка - в зависимост от обозначеното с тях и т.н.

Как уведомявате застрахователя?

Задължението след ПТП да уведоми застрахователя е на виновния водач. Срокът за това е 7 дни.

Какво да направя след ПТП?

Право да уведоми компанията има и увреденото лице. Косвено това става с предявяване на претенцията. Ако сте увредено лице, срокът да предявите претенция е 3 години при материални щети и 5 години при телесни увреждания или смърт. Толкова е погасителната давност по застраховка гражданска отговорност.

За да уведомите застрахователя е необходимо да посетите който и офис на компанията (при неимуществени вреди) или ликвидационен център (за имуществени щети).

Формално уведомлението става с попълване на място в офиса на застрахователя на стандартизиран формуляр. С него описвате в кратък текст кой сте вие, как се случи събитието и какви са последствията за вас от него (вредите/ щетите).

Как доказвате основанието и размера на вредата?

За доказване на основанието са необходими:

  • протокола за ПТП, независимо от това какъв е и
  • документи, удостоверяващи наличие на застрахователен интерес. т.е. необходимо е да покажете, че точно ви имате право да получите обезщетението. За материални щети това става с документ за собственост– талона на колата, нотариален акт или друг документ за недвижим имот. При нематериални щети- лична карта (пълномощно, удостоверение за наследници)

Какви документи да подготвя при щета по гражданска отговорност?

Удостоверяването на размера на вредата при имуществени щети става с оглед. Извършва се от представител на застрахователя. Пострадалото имущество се снима, а за извършения оглед се съставя протокол. След огледа представителя на застрахователя е длъжен да ви поясни съдържащото се в протокола. При съгласие от ваша страна- го подписвате. Ако при събитието сте понесли и други разходи, например такива за ограничаване на вредите, неотложен ремонт или превоз със стециалициран автомобил до населено място или сервиз, те ще бъдат покрити по застраховката ако приложите съответните разходо- оправдателни документи за тях.

Освен това е възможно застрахователя да изиска да предоставите: шофьорска книжка и контролен талон на невиновния водач, пълномощно или актуално състояние за фирмени автомобили, а при някой компании дори и писмено обяснение.

Нематериалните вреди се удостоверяват с медицински документи: експертизи, медицински бележки, удостоверения, епикризи, анамнези, протоколи от ЛКК или ТЕЛК, смъртен акт. Те показват само основанието за претенцията. Размера е предмет да споразумение със застрахователя. Ако такова не бъде постигнато, можете да търсите по висока компенсация чрез съда.

ВАЖНО!

При съдебно производство е задължително да бъде привлечен и застрахователя. Ако той не е информиран, това може да бъде основание за отказ.

Често задавани въпроси