Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

За какво се ползва сметка (квитанция)?

Сметката (квитанцията) е удостоверение за плащане на премия по полица. Тя е документалната форма, с която застрахователят или брокер от името на застрахователя удостоверяват, че дължимата вноска е платена.

Кога се издава сметка/ квитанция по полица?

Издаването на сметка или квитанция е задължително във всички случай в които няма друг начин за удостоверяване на извършено плащане.

Полицата по гражданска отговорност съдържа всички реквизити на първичен счетоводен документ. Независимо от периодичността на плащане на премията, която се договаря при сключване, издаването на документ за плащане за първа вноска не е задължително. Въпреки това, няма компания на пазара, която да не издава квитанция и за първата вноска.

За всяко друго плащане по полица гражданска отговорност, като поредна вноска (такава е всяка, различна от първата), анекс за промяна на собствеността, издаване на дубликати на стикер, зелена карта или при каквото и да е друго, което налага плащане, издаването на сметка или квитанция за плащането е задължително.

Как трябва да съдържа и как изглежда сметката/ квитанцията?

Сметката/ квитанцията е документ с пореден номер, задължително издаден от името на застрахователя (лого и текст с търговското наименование на застрахователя са първите необходими реквизити). Извън тях задължителни за този документ са:

  • Дата на плащането
  • Основанието за плащане- например поредна вноска, анекс, доплащане на предоставена отстъпка и т.н.
  • Номера на полицата по гражданска отговорност за която се инкасира допълнителната сума.
  • Застрахованото лице
  • Издателят на сметката- брокер или агент
  • Получателят на сметката (застрахованото по полица лице или друго оправомощено от него)
  • Подписи на страните- издателят на сметката (брокер, застраховател) и получателят (този който плаща премията)

Формално сметката/ квитанцията представлява обикновен принтиран лист. Няма компания, която да не работи с електронно издавани сметки.

Какво трябва да се прави със сметката/ квитанцията?

Сметката/ квитанцията е вашето удостоверение, че сте платили поредна вноска или друго дължимо плащане по полицата. Приложете я към вашата полица по гражданска отговорност. Пътна полиция има право да проверява и платежните документи към задължителната застраховка. Глоби, ако не покажете сметка/ квитанция няма. Проверката за валидност на полицата е в регистъра на ГФ.

Въпреки това, я пазете. Тя е гаранция за вашата добросъвестност към застрахователя. Ако поради някаква причина възникне въпрос около плащанията по полицата ви, сметката/ квитанцията са единственото удостоверение, че сте изпълнили задължението в срок. Тя е вашето основание на търсите отговорност от некоректната страна (брокер или застраховател).